பெண் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

இங்கு தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் ஆண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் கிருஸ்துவ குழந்தை பெயர்கள், முஸ்லிம் குழந்தை பெயர்கள், நட்சத்திரப்படி இந்து குழந்தை பெயர்கள் உள்ளன.

baby names for girls

தமிழ் பெண் பெயர்கள் ஆங்கில எண் வரிசைப்படி

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

பெண் பெயர்கள் ஆரம்பமாகும் முதல் எழுத்துகள்

                 

 கா கி கீ கு கெ கே கை கொ கோ  சா சி சீ  சு  சூ செ சே  சை  சொ  சோ  ஞா    தா  தி  தீ  து தூ  தெ தே தை தொ தோ    நா  நி  நீ  நே    பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ    மா மி  மீ  மு  மெ  மே  மை  மோ    யா  யு  யோ    ரா  ரி  ரீ  ரு ரூ  ரெ  ரே  ரை  ரோ    லா  லி  லீ  லூ  லோ    வா  வி  வீ வெ  வே  வை

நட்சத்திரபடி பெண் தமிழ் பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

தமிழ் ஆண் பெயர்கள் ஆங்கில எண் வரிசைப்படி தேர்வு செய்ய

ஆண் பெயர்கள் ஆரம்பமாகும் முதல் எழுத்துகள்

கா கீ கு கே கொ கோ கௌ

சா சி சு சூ செ சொ சோ

தா தி தீ து தெ தே தொ

நா நி நீ நெ நே

பா பி பீ பு பூ பெ பொ

மா மி மு மெ மோ

யா யு யூ யோ

ரா ரி ரீ ரு ரோ

வா வி வீ வெ வே வை

  ஜி   ஜீ   ஜெ ஜோ ஹா ஹி ஹே

நட்சத்திரப்படி ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி ஆண் தமிழ் பெயர்களை அமைத்துக் கொள்ள

அசுவிணி ஆண் பெயர்கள்

பரணி ண் பெயர்கள்

கார்த்திகை ஆண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திர பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் ஆண் பெயர்கள்

திருவாதிரை ஆண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் ஆண் பெயர்கள்

பூச நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் ஆண் பெயர்கள்

மகம்  ஆண் பெயர்கள்

பூரம் ஆண் பெயர்கள்

உத்திரம் ஆண் பெயர்கள்

அஸ்தம் ஆண் பெயர்கள்

சித்திரை ஆண் பெயர்கள்

சுவாதி ஆண் பெயர்கள்

விசாகம் ஆண் பெயர்கள்

அனுசம் ஆண் பெயர்கள்

கேட்டை ஆண் பெயர்கள்

மூலம் ஆண் பெயர்கள்

பூராடம் ஆண் பெயர்கள்

உத்திராடம் ஆண் பெயர்கள்

திருவோணம் ஆண் பெயர்கள்

அவிட்டம் ஆண் பெயர்கள்

சதயம் ஆண் பெயர்கள்

புரட்டாதி ஆண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி ஆண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

முஸ்லிம் குழந்தை பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை முஸ்லிம் பெயர்கள்

முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

error:
Scroll to Top