நி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் நி

நி வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦நிதி- Nidhi- 8♀
♦நிதிலம்- Nithilam- 5♀
♦நித்ய திலகம்- Nithya Thilagam- 4♀
♦நித்யகல்யாணி- Nityakalyani- 7♀
♦நித்யகல்யாணி- Nidhyakalyani- 8♀
♦நித்யகுமாரி- Nithyakumari- 6♀
♦நித்யகுமாரி- Nidhyakumari- 8♀
♦நித்யபிரியா- Nityapriya- 3♀
♦நித்யா- Nithya- 5♀
♦2நித்யா- Nitya- 6♀
♦நித்யா – Nithya- 5♀
♦நித்யாதேவி- Nidhyadevi- 2♀
♦நித்ரா- Nidra- 1♀
♦நிபுணமதி – Nibunamathi- 4♀
♦நிமிசா- Nimisha- 1♀
♦நிரஞ்சனா – Niranjana- 1♀
♦நிரவதி – Niravathi- 3♀
♦நிரளா- Nirala- 1♀
♦நிரளி- Niral- 9♀
♦நிருபாராணி- Niruparani- 4♀
♦நிர்ஞ்சனி- Niranjani- 9♀
♦நிர்மதி- Nirmayi- 8♀
♦நிர்மயி- Niramayee- 1♀
♦நிர்மலா – Nirmala- 5♀
♦நிர்மலாகுமாரி- Nirmalakumari- 6♀
♦நிர்மலாராணி- Nirmalarani- 2♀
♦நிர்மிதி- Nirmita- 3♀
♦நிலவரசி – Nilavarasi- 7♀
♦நிலவழகி- Nilavalagi- 7♀
♦நிலவொளி- Nilavoli- 4♀
♦நிலா – Nila- 9♀
♦நிலாணி- Nilani- 5♀
♦நிவிதா- Nivitha- 2♀
♦நிவிரிதி- Nivriti- 2♀
♦நிவேதனா – Nivedhana- 6♀
♦நிவேதா- Nivetha- 7♀
♦நிவேதிதா- Nivedita- 3♀
♦நிறைமதி – Niraimathi- 3♀

♦நிகரா- Nikara- 9♀
♦நிகரிகா- Niharika- 8♀
♦நிகுஞ்சா- Nikunja- 8♀
♦நிக்கிதா- Nikhita- 9♀
♦நிதா- Nita- 8♀
♦நிதிகா- Nitika- 1♀
♦நிதிலா – Nithila- 1♀
♦நித்யரூபிணி- Nithyaroopini- 2♀
♦நித்யஸ்ரீ- Nityasri- 7♀
♦நித்யா- Nidhya- 7♀
♦நிபா- Nipa- 4♀
♦நிமிதா- Nimita- 3♀
♦நிம்மி- Nimmi- 4♀
♦நியந்தனா – Niyandhana- 1♀
♦நிரஜா- Nirja- 7♀
♦நிராதரா- Niradhara- 2♀
♦நிரித்யா – Nritya- 6♀
♦நிருதியா- Niruthiya- 8♀
♦நிருபதுங்கா- Nirupathunga- 6♀
♦நிருபமா- Nirupama- 3♀
♦நிருபா- Nirupa- 7♀
♦நிருஷனா – Nirushana- 6♀
♦நிரூபா- Niroopa- 7♀
♦நிரோஷா- Nirosha- 3♀
♦நிலாருணா- Nilaruna- 9♀
♦நிலாஸ்ரீ- Nilashri- 9♀
♦நிவிதா ஸ்ரீ – Nivitha Sree- 4♀
♦நிவேதா – Nivedha- 9♀
♦நினாரிகா- Ninarika- 5♀
♦நிஜரா- Nijara- 8♀
♦நிஷா- Nisha- 6♀
♦நிஷாந்தி – Nishanthi- 3♀
♦நிஷாந்தினி – Nishanthini- 8♀
♦நிஷார்த்திகா – Nisharthika- 1♀
♦நிஷாலினி – Nishalini- 5♀
♦நிஷி- Nishi- 5♀
♦நிஷிதா – Nishitha- 7♀
♦நிஷ்கா- Nishka- 8♀
♦நிஷ்தா- Nishtha- 7♀

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Nibunamathiநிபுணமதி 4
Nidhiநிதி8
Nidhipaநிதிபா7
Nidhyaநித்யா7
Nidhyadeviநித்யாதேவி2
Nidhyakalyaniநித்யகல்யாணி8
Nidhyakumariநித்யகுமாரி8
Nidraநித்ரா1
Nigaraநிகரா5
Niharikaநிகரிகா8
Nijaraநிஜரா8
Nijuநிஜு9
Nikaraநிகரா9
Nikhitaநிக்கிதா9
Nikkiநிக்கி 9
Nikunjaநிகுஞ்சா8
Nilaநிலா 9
Nilakshiநிலாசா2
Nilaniநிலாணி5
Nilarunaநிலாருணா9
Nilashaநிலாசா1
Nilashriநிலாஸ்ரீ9
Nilavalagiநிலவழகி7
Nilavarasiநிலவரசி 7
Nilavoliநிலவொளி4
Nilayaநிலயா8
Nimishaநிமிசா1
Nimitaநிமிதா3
Nimmiநிம்மி4
Ninaநினா2
Ninarikaநினாரிகா5
Nipaநிபா4
Nipekshaநிபேக்சா2
Niradharaநிராதரா2
Niraimathiநிறைமதி 3
Niralநிரளி9
Niralaநிரளா1
Niramayeeநிர்மயி1
Niranjanaநிரஞ்சனா 1
Niranjaniநிர்ஞ்சனி9
Niravathiநிரவதி 3
Nirjaநிரஜா7
Nirmalaநிர்மலா 5
Nirmalakumariநிர்மலாகுமாரி6
Nirmalaraniநிர்மலாராணி2
Nirmayiநிர்மதி8
Nirmitaநிர்மிதி3
Niroopaநிரூபா7
Niroshaநிரோஷா3
Nirupaநிருபா7
Nirupamaநிருபமா3
Niruparaniநிருபாராணி4
Nirupathungaநிருபதுங்கா6
Nirushanaநிருஷனா 6
Niruthiyaநிருதியா8
Nirviநிர்வி9
Nirvindaநிர்விந்தா1
Nishaநிஷா6
Nishaliniநிஷாலினி 5
Nishanthiநிஷாந்தி 3
Nishanthiniநிஷாந்தினி 8
Nisharthikaநிஷார்த்திகா 1
Nishayநிஷாய்4
Nishiநிஷி5
Nishithaநிஷிதா 7
Nishkaநிஷ்கா8
Nishthaநிஷ்தா7
Nitaநிதா8
Nithilaநிதிலா 1
Nithilamநிதிலம்5
Nithyaநித்யா5
Nithyaநித்யா 5
Nithya Thilagamநித்ய திலகம்4
Nithyakumariநித்யகுமாரி6
Nithyaroopiniநித்யரூபிணி2
Nitikaநிதிகா1
Nityaநித்யா6
Nityakalyaniநித்யகல்யாணி7
Nityapriyaநித்யபிரியா3
Nityasriநித்யஸ்ரீ7
Nivedhaநிவேதா 9
Nivedhanaநிவேதனா 6
Niveditaநிவேதிதா3
Nivethaநிவேதா7
Nivithaநிவிதா2
Nivitha Sreeநிவிதா ஸ்ரீ 4
Nivritiநிவிரிதி2
Niyandhanaநியந்தனா 1
Nrityaநிரித்யா 6

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top