பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

baby names for girls

தமிழ் பெண் பெயர்கள் ஆங்கில எண் வரிசைப்படி தேர்வு செய்ய

பெண் பெயர்கள் ஆரம்பமாகும் தமிழ் முதல் எழுத்துகள்

க கா கி கீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

ச சா சி வரிசை பெண் பெயர்கள்

ஞா வரிசை பெண் பெயர்கள்

த தா தி வரிசை பெண் பெயர்கள்

ந நா நி வரிசை பெண் பெயர்கள்

ப பா பி வரிசை பெண் பெயர்கள்

ம மா மி மீ … வரிசை பெண் பெயர்கள்

ய யா வரிசை பெண் பெயர்கள்

ர ரா ரி ரீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

ல லா லி லீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

வ வா வி வீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

error:
Scroll to Top