லே லோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் லோ லே

லே லோ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன.

♦லோகசுந்தரி- Logasundari- 4♀
♦லோகசுந்தரி- Lokasundari- 8♀
♦லோகநாயகி- Loganayagi- 2♀
♦லோகபவானி- Lokapavani- 3♀
♦லோகபிரியா- Logapriya- 5♀
♦லோகமத்ரி- Lokamatri- 1♀
♦லோகரட்சகி- Logaratchaki- 7♀
♦லோகவாணி- Logavani- 9♀
♦லோகாம்பாள்- Logambal- 9♀

♦லேகா- Lekha- 1♀
♦லோகஜனனி- Lokajanani- 7♀
♦லோகாம்மாள்- Logammal- 2♀
♦லோகேஸ்வரி- Logeshwari- 9♀
♦லோக்சனா- Lochana- 9♀
♦லோக்யா- Loukya- 4♀
♦லோசன்- Lochan- 8♀
♦லோதா- Lohita- 2♀
♦லோபமுத்ரா- Lopamudra- 2♀
♦லோலா- Lola- 4♀
♦லோலாக்சி- Lolaksi- 7♀
♦லோலிதா- Lolita- 6♀
♦லோனா- Lona- 6♀
♦லோஹிதா- Lohitha- 4♀
♦லோஹினி- Lohini- 4♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top