மா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் மா

மா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦மாசிலா – Maasila- 2♀
♦மாதங்கி- Matangi- 2♀
♦மாதங்கி – Maathangi- 2♀
♦மாதங்கினி- Matangini- 7♀
♦மாதரசி – Maadharasi- 3♀
♦மாதரசி – Madharasi- 2♀
♦மாதரி- Madhari- 9♀
♦மாதவி – Maadhavi- 5♀
♦மாதவி – Madhavi- 4♀
♦மாதுரி – Madhuri- 2♀
♦மாதுரிதேவி- Madhuridevi- 6♀
♦மாயா- Maya- 4♀
♦மாயாதேவி- Mayadevi- 8♀
♦மாயோள்- Mayon- 5♀
♦மாரி- Maari- 6♀
♦மாரிகா- Maarika- 9♀
♦மாரியம்மாள்- Maariyammal- 8♀
♦மார்கழி- Maargali- 8♀
♦மாலதி – Malathi- 1♀
♦மாலா- Mala- 9♀
♦மாலினி- Malini- 4♀
♦மாலினி – Maalini- 5♀
♦மாலை- Maalai- 1♀
♦மாளவிகா – Malavika- 7♀

♦மாசரா- Masara- 8♀
♦மாதங்கா- Matanga- 3♀
♦மாதவி – Madevi- 9♀
♦மாதவிகா- Madhavika- 7♀
♦மாதிரிகா- Matrika- 1♀
♦மாதேவி – Madhevi- 8♀
♦மாரீஷா- Mareesha- 7♀
♦மார்ட்டினா – Martina- 4♀
♦மார்யா- Marya- 4♀
♦மார்ஷா- Marsha- 6♀
♦மாலாஸ்ரீ- Malashree- 1♀
♦மாலி- Malli- 2♀
♦மாலிகா- Malika- 2♀
♦மால்விகா- Malvika- 6♀
♦மானசா- Manasa- 4♀
♦மானசி- Manasi- 3♀
♦மானவி- Manavi- 6♀
♦மானஸ்தி – Maanasthi- 5♀
♦மானஸ்வி- Manasvi- 7♀
♦மானஸ்வினி- Manasvini- 3♀
♦மானிகா- Maanika- 5♀
♦மான்சி- Mansi- 2♀
♦மான்யா- Manya- 9♀
♦மான்ஸ்ரீ- Manshree- 2♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top