சொ சோ சௌ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் சொ சோ

சொ சோ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦சொக்கம்மாள்- Chokkammal- 7♀
♦சொக்கி- Chokki- 3♀
♦சோலை- Cholai- 3♀
♦சோலைமணி- Cholaimani- 4♀
♦சோலையம்மாள்- Cholaiyammal- 5♀
♦சோழன்மகள்- Cholanmagal- 6♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z

error:
Scroll to Top