பு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் பு

பு வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦புகழேந்தி – Pukazhenthi- 4♀
♦புகழொலி- Pugaloli- 3♀
♦புகழ் – Pukazh- 2♀
♦புகழ்மங்கை- Pugalmangai- 3♀
♦புகழ்மாலை- Pugalmaalai- 4♀
♦புகழ்வடிவு- Pugalvadivu- 1♀
♦புண்ணியகோடி- Punniyagodi- 9♀
♦புண்ணியவதி- Punniyavathy- 5♀
♦புண்யகுமாரி- Punyakumari- 6♀
♦புண்யவதி- Punyavathy- 9♀
♦புதுநாயகி- Pudhunayagi- 1♀
♦புவனகுமாரி- Bhuvanakumari- 7♀
♦புவனசுந்தரி- Bhuvanasundari- 2♀
♦புவனநாயகி- Puvananayagi- 6♀
♦புவனமாலா- Bhuvanamala- 6♀
♦புவனரூபினி- Bhuvanarupini- 3♀
♦புவனா- Bhuvana- 6♀
♦புவி- Bhuvi- 8♀
♦புனல்மங்கை- Punalmangai- 1♀
♦புனிதசுந்தரி- Punithasundari- 4♀
♦புனிதவதி- Punithavathy- 3♀
♦புனிதவள்ளி- Punithavalli- 1♀
♦புனிதா- Puneetha- 9♀
♦புனிதா – Punitha- 8♀
♦புனிதாநந்தினி- Punithanandhini- 9♀
♦புனிதாமணி- Punithamani- 9♀
♦புனிதாராணி- Punitharani- 5♀
♦புனிதாவேணி- Punithaveni- 4♀
♦புன்னகை – Punnagai- 2♀

♦புதனா- Putana- 1♀
♦புதிகா- Phutika- 5♀
♦புத்தபாமா- Puthabama- 5♀
♦புல்புல்- Bulbul- 7♀
♦புவனேஸ்வரி- Bhuvaneshwari- 7♀
♦புவனேஸ்வரி- Buvaneshwari- 8♀
♦புனர்வன- Punarnava- 9♀
♦புனிதா- Punita- 9♀
♦புனிதா – Punidhaa- 2♀
♦புன்யா- Punya- 5♀
♦புஜிதா- Pujita- 5♀
♦புஜ்யா- Pujya- 1♀
♦புஷ்ப நாயகி- Pushbanayagi- 4♀
♦புஷ்பகாந்தி- Pushbagandhi- 2♀
♦புஷ்பபிரியா- Pushbapriya- 1♀
♦புஷ்பபிரியா- Pushpapriya- 6♀
♦புஷ்பமாலா- Pushbamala- 4♀
♦புஷ்பமாலா- Pushpamala- 9♀
♦புஷ்பம்- Pushpam- 4♀
♦புஷ்பலதா- Pushbalatha- 1♀
♦புஷ்பலதா- Pushpalata- 7♀
♦புஷ்பவள்ளி- Pushbavalli- 6♀
♦புஷ்பா – Pushba- 4♀
♦புஷ்பா – Pushpa- 9♀
♦புஷ்பாஞ்சலி- Pushpanjali- 1♀
♦புஷ்பாஞ்சலி- Pushbanjali- 5♀
♦புஷ்பாதேவி- Pushbadevi- 8♀
♦புஷ்பாவதி- Pushbavathy- 8♀
♦புஷ்பாவேணி- Pushbaveni- 9♀

பூ வரிசை பெண் பெயர்கள்

♦பூ – Poo- 1♀
♦பூங்கா- Poonga- 5♀
♦பூங்காராணி- Poongarani- 2♀
♦பூங்காவள்ளி- Pungavalli- 7♀
♦பூங்காவனம்- Pungavanam- 2♀
♦பூங்காவனம் – Poongavanam- 2♀
♦பூங்குயிலி- Punkuyili- 3♀
♦பூங்குழலி- Poonkuzhali- 4♀
♦பூங்குழலி- Poongulali- 5♀
♦2பூங்குழலி- Punkulali- 9♀
♦பூங்குழலி – Poonguzhali- 9♀
♦பூங்குழல்நாயகி- Punkulalnayagi- 3♀
♦பூங்குழல்நாயகி- Poongulalnayagi- 8♀
♦பூங்கொடி- Poonkodi- 9♀
♦பூங்கொடி – Poongodi- 5♀
♦பூங்கோதை- Poongothai- 3♀
♦பூங்கோதை – Poongodhai- 5♀
♦பூஞ்சிட்டு- Poonchittu- 6♀
♦பூஞ்சோலை- Punsholai- 7♀
♦பூஞ்சோலை – Pooncholai- 9♀
♦பூதேவி- Poodevi- 5♀
♦2பூதேவி- Pudevi- 5♀
♦பூதேவி- Bhoodevi- 8♀
♦பூந்தளிர்- Poonthalir- 2♀
♦பூபதிவாணி- Poopathyvani- 9♀
♦பூமகள் – Poomagal- 8♀
♦பூமதி – Poomathi- 7♀
♦பூமா- Pooma- 6♀
♦பூமா- Bhooma- 9♀
♦பூமாதேவி- Pumadevi- 1♀
♦பூமாதேவி- Boomadevi- 5♀
♦பூமாலை- Poomaalai- 2♀
♦பூமாலை – Poomalai- 1♀
♦பூமி- Bhoomi- 8♀
♦பூமிகா- Boomikha- 2♀
♦பூம்பாவை – Poombaavai- 5♀
♦2பூம்பாவை – Poompavai- 9♀
♦பூம்பாவை – Pumpavai- 9♀

♦பூரணி- Purani- 7♀
♦பூரணி – Poorani- 7♀
♦பூரணிமா- Puranima- 3♀
♦பூரிதா- Poorita- 4♀
♦பூர்ணகமலா- Poornakamala- 1♀
♦பூர்ணகலா- Poornakala- 5♀
♦பூர்ணசந்திரா – Poornachandra- 2♀
♦பூர்ணசந்திரிகா- Poornachandrika- 4♀
♦பூர்ணா- Poorna- 7♀
♦பூர்ணா- Purna- 7♀
♦பூர்ணிமா – Poornima- 2♀
♦பூர்ணிமா – Purnima- 2♀
♦பூர்ணிமாதேவி- Poornimadevi- 6♀
♦பூர்வகங்கா- Poorvaganga- 9♀
♦பூர்வசந்தியா- Poorvasandhya- 6♀
♦பூர்வசித்தி- Poorvachitti- 3♀
♦பூலோகசுந்தரி- Pulogasundari- 5♀
♦பூவம்மா- Poovamma- 6♀
♦பூவரசி- Poovarasi- 8♀
♦பூவரசி- Puvarasi- 8♀
♦பூவழகி- Poovalagi- 8♀
♦பூவிழி – Poovizhi- 3♀
♦பூவை- Poovai- 6♀
♦பூனம்- Poonam- 2♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top