ப வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் ப

ப வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦பகவதி- Bhagawathy- 6♀
♦பகவதி- Bhagavathi- 7♀
♦பகவதியம்மாள்- Pagavathiyammal- 6♀
♦பகவதியம்மாள்- Bhagavathyammal- 9♀
♦பகவந்தி- Bhagwanti- 4♀
♦பகீரதி- Bhageerathi- 3♀
♦பக்தபிரியா- Bhakthapriya- 3♀
♦பக்தி- Bhakti- 6♀
♦பச்சைகிளி- Pachaikili- 7♀
♦பச்சைகொடி- Pachaikodi- 5♀
♦பச்சையம்மாள் – Pachaiyammal- 4♀
♦பச்சையம்மாள் – Pachaiammaal- 7♀
♦பஞ்சதுர்கா- Panchadurga- 4♀
♦பஞ்சாமிர்தம் – Panchamirtham- 8♀
♦பட்டத்தரசி- Pattatharasi- 8♀
♦பட்டம்மாள்- Pattammal- 7♀
♦பட்டு- Pattu- 6♀
♦பதுமை- Padhumai- 1♀
♦பத்ம ரூபிணி- Padma Rupini- 5♀
♦பத்மகுமாரி- Padmakumari- 9♀
♦பத்மசுந்தரி- Padmasundari- 4♀
♦பத்மஞ்சரி- Patmanjari- 4♀
♦பத்மஞ்சிரி- Patmanjiri- 3♀
♦பத்மதேவி- Padmadevi- 3♀
♦பத்மநயானி- Padmanayani- 9♀
♦பத்மநேத்ரா- Padmanetra- 3♀

♦பத்மநேத்ரி- Padmanetre- 7♀
♦பத்மபிரியா – Padmapriya- 5♀
♦பத்மமாலினி- Padmamalini- 3♀
♦பத்மரூபா- Padmarupa- 1♀
♦பத்மரூபிணி- Padmarupini- 5♀
♦பத்மலதா- Padmalatha- 5♀
♦பத்மலயா- Padmalaya- 2♀
♦பத்மலோசினி- Padmalosani- 6♀
♦பத்மவதனா- Padmavadane- 1♀
♦பத்மவதனி- Padmavadane- 1♀
♦பத்மா – Padma- 8♀
♦பத்மாஞ்சலி- Padmanjali- 9♀
♦பத்மாவதி- Padmavathi- 5♀
♦பத்மினி – Padmini- 3♀
♦பத்ரபிரியா- Pathrapriya- 7♀
♦பத்ராவதி- Bhadravathi- 4♀
♦பத்ராவதி- Pathravathy- 5♀
♦பபிதா- Babitha- 7♀
♦பரணி- Parani- 5♀
♦பரணி- Bharani- 8♀
♦பரமசுந்தரி- Paramasundari- 1♀
♦பரமநாயகி- Paramanayagi- 8♀
♦பரவையார்- Paravaiyar- 4♀
♦பராசக்தி- Parashakthi- 4♀
♦பரிபூர்ணா- Paripoorna- 6♀

♦பரிமளம் – Parimalam- 3♀
♦பரிமளம் – Parmalam- 3♀
♦பரிமளவதினி- Parimalavathani- 2♀
♦பரிமளவள்ளி- Parimalavalli- 1♀
♦பரிமளா – Parimala- 8♀
♦பரிமளாகுமாரி- Parimalakumari- 9♀
♦பரிமளாதேவி- Parimaladevi- 3♀
♦பரினிதா- Parinita- 7♀
♦பர்வதம்- Parvatham- 1♀
♦பர்வதலட்சுமி- Parvadalakshmi- 1♀
♦பர்வதவர்த்தினி- Parvadavarthini- 2♀
♦பல்லவி – Pallavi- 1♀
♦பவதாரணி- Pavadharani- 5♀
♦பவதாரணி- Bhavatarini- 6♀
♦2பவதாரணி- Bavatharani- 7♀
♦பவளக்கொடி – Pavalakodi- 2♀
♦பவளமணி- Pavazhamani- 4♀
♦பவளமணி- Pavalamani- 9♀
♦பவளமல்லி – Pavalamalli- 1♀
♦பவளமல்லிகை- Pavazhamallikay- 6♀
♦பவளம் – Pavalam- 3♀
♦பவளவள்ளி- Pavalavalli- 1♀
♦பவளவள்ளி- Pavazhavalli- 5♀
♦பவானி- Bhavani- 3♀
♦பவானி- Bavani- 4♀
♦பவானிசுந்தரி- Bhavanisundari- 8♀
♦பவித்ரா- Pavitra- 6♀
♦பவித்ரா – Pavithra- 5♀
♦பவித்ராதேவி- Pavithradevi- 9♀
♦பழனியம்மாள்- Palaniammal- 3♀
♦பனிமலர் – Panimalar- 4♀
♦பன்னீர் – Pannir- 9♀

♦பகவதி- Bhagavathy- 5♀
♦பகவதி- Bhagwati- 8♀
♦பகவத்- Bhagawath- 8♀
♦பகீரதி- Bhagirathi- 2♀
♦பகீரதி- Pagirathi- 8♀
♦பகுலா- Bakula- 3♀
♦பக்சலிகா- Pakshalika- 8♀
♦பங்கஜதாரிணி- Pankajadharini- 9♀
♦பங்கஜம்- Pankajam- 4♀
♦பங்கஜலட்சுமி- Pankajalakshmi- 1♀
♦பங்கஜவர்ணம்- Pankajavarnam- 6♀
♦பங்கஜவள்ளி- Pankajavalli- 2♀
♦பங்கஜனி- Pankajini- 4♀
♦பங்கஜா- Pankaja- 9♀
♦பசந்தி- Basanti- 3♀
♦பசவேஸ்வரி- Basaveshwari- 2♀
♦பண்டரிபாய்- Pandaribai- 3♀
♦பத்மகிரிஜா- Padmagriha- 6♀
♦பத்மரேகா- Padmarekha- 6♀
♦பத்மலா- Padmala- 3♀
♦பத்மலோசனா- Padmalochana- 8♀

♦பத்மல்- Padmal- 2♀
♦பத்மவாசா- Padmavasa- 6♀
♦பத்மஜா- Padmaja- 1♀
♦பத்மஸ்ரீ- Padmashri- 8♀
♦பத்மாக்சி- Padmakshi- 1♀
♦பத்ரலேகா- Patralekha- 3♀
♦பத்ரா- Bhadra- 7♀
♦பத்ரிகா- Pathrika- 3♀
♦பத்ரிகா- Bhadrika- 9♀
♦பத்ருஷா- Bhadrusha- 1♀
♦பந்தவி- Bhandhavi- 6♀
♦பந்தவி- Bandhavi- 7♀
♦பந்துரா- Bandhura- 6♀
♦பபிதா- Babita- 8♀
♦பமீலா- Pameela- 8♀
♦பம்பா- Pampa- 2♀
♦பரணி- Bharani- 8♀
♦பரமிதா- Paramita- 7♀
♦பரமேஷ்வரி – Parameshwari- 6♀
♦பரிணா- Parina- 5♀
♦பரிமிதா- Parmita- 6♀
♦பரிவிதா- Parivita- 6♀
♦பர்ணஷா- Parnasha- 6♀
♦பர்வீண்- Parveen- 9♀
♦பர்னாஸ்ரீ- Parnashri- 5♀
♦பர்னிகா- Parnika- 7♀
♦பவிஷ்யா- Bavishya- 6♀
♦பனிதா- Panita- 7♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top