யே யோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் யே யோ வரிசை

யே யோ வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦யோகசுந்தரி- Yogasundari- 8♀
♦யோகநாயகி- Yoganayagi- 6♀
♦யோகமலர் – Yogamalar- 3♀
♦யோகரூபிணி- Yogarupini- 9♀
♦யோகலட்சுமி – Yogalakshmi- 4♀
♦யோகவதி- Yogavathy- 7♀
♦யோகவல்லி – Yogavalli- 5♀
♦யோகாம்பாள்- Yogammbal- 8♀

♦யேகம்மை – Yegammai- 2♀
♦யேமா- Yema- 8♀
♦யோகமாயா- Yoga Maya- 7♀
♦யோகிதா- Yogitha- 4♀
♦யோகிதா- Yogita- 5♀
♦யோகினி- Yogini- 7♀
♦யோகேஸ்வரி- Yogeshwari- 4♀
♦யோசியா- Yosiya- 4♀
♦யோனா- Yona- 1♀
♦யோனிதா- Yonita- 3♀
♦யோஜனா- Yojana- 3♀
♦யோஸ்னிதா – Yosnitha- 3♀
♦யோஷனா- Yoshana- 2♀
♦யோஷா- Yousha- 8♀
♦யோஷிதா- Yoshitha- 6♀
♦யோஷிதா- Yoshita- 7♀
♦யோஷியா- Yoshiya- 3♀
♦யோஹிதா – Yohitha- 5♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top