ஒ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் ஒ ஔ

ஒ வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை களின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

♦ஒப்பில்லாநங்கை- Oppilaanangai- 8♀
♦ஒலிக்கொடி- Olikkodi- 5♀
♦ஒலிமணி- Olimani- 1♀
♦ஒளவை- Awvai- 2♀
♦ஒளிசுடர்- Olichudar- 1♀
♦ஒளிமுகம் – Olimugam- 1♀
♦ஒளியரசி- Oliyarasi- 1♀
♦ஒளியராணி- Oliyarani- 5♀
♦ஒளிராணி- Olirani- 6♀
♦ஒளிர்மதி- Olirmathi- 6♀
♦ஒளிர்மலர்- Olirmalar- 9♀
♦ஒளிர்முகம்- Olirmugam- 1♀
♦ஒளிவாணி – Olivaani- 2♀
♦ஓங்குதமிழ்- Oongutamil- 1♀
♦ஓங்குபுகழ்- Oongupugal- 3♀
♦ஓசை- Osai- 8♀
♦ஓதற்கினியாள்- Otharkiniyal- 8♀
♦ஓம்பிரபா- Om Prabha- 2♀
♦ஓரிறை- Orirai- 7♀
♦ஓர்பிதா- Orpita- 7♀
♦ஓவியக்கலை- Oviakkalai- 2♀
♦ஓவியக்கனல்- Oviakanal- 5♀
♦ஓவியக்கனி- Oviakani- 1♀
♦ஓவியக்கொடி- Oviyakkodi- 5♀
♦ஓவியக்கோமகள்- Oviakkomagal- 1♀
♦ஓவியச்சுடர்- Oviachudar- 3♀
♦ஓவியச்செல்வம்- Oviaselvam- 2♀
♦ஓவியச்செல்வி- Oviyaselvi- 4♀
♦ஓவியஞாயிறு- Oviagnayaru- 8♀
♦ஓவியத்தமிழ்- Oviathmil- 1♀
♦ஓவியத்தென்றல்- Oviathenral- 8♀
♦ஓவியநேயம்- Ovianeyam- 6♀
♦ஓவியப்பாமகள்- Oviyappamagal- 4♀
♦ஓவியப்பாமொழி- Oviyappamozhi- 5♀
♦ஓவியப்பாவை- Oviappavai- 4♀
♦ஓவியமணி- Oviamani- 3♀
♦ஓவியமதி- Oviamathi- 8♀
♦ஓவியமாமணி- Oviamamani- 8♀
♦ஓவியம்- Oviyam- 4♀
♦ஓவியா – Oviya- 9♀
♦ஓளிசுடர்- Olisudar- 9♀

மேலும் ஓ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

♦ஒலிவியா- Oliviya- 3♀
♦ஒன்னல்லா- Onella- 5♀
♦ஓமனா- Omana- 8♀
♦ஓமஜா- Oma- 2♀
♦ஓமிசா- Omisha- 2♀
♦ஓம்காரேஷ்வரி- Omkareshwari- 6♀
♦ஓஜல்- Ojal- 2♀
♦ஓஜாதா- Ojatha- 1♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top