க வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

க வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest baby names

க வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை களின் ( Latest names ) பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

க எழுத்து என்ன நட்சத்திரம்

க எழுத்தானது சதயம், திருவோனம் மற்றும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான நட்சத்திர எழுத்தாகும்.
க எழுத்தானது ஆங்கிலத்தில் K மற்றும் G எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் K மற்றும் G எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் அனைத்து பெயர்களும் வெவ்வேறு நட்சத்திரத்திற்கு உரியவையாகும்.

க எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் தமிழ் பெயர்கள்

பெயர்NameAstro no. 
கங்காGanga3
கங்கையம்மாள்Gangaiammal7
கங்கைGangi2
கந்தாமணிGanthamani7
கவுரிGauri2
கவுதமிGautami9
கடலரசிKadalarasi5
கடலிறைKadalirai3
கதம்பவாணிKadambavani7
கடற்கோமகள்Kadarkomagal5
கதிரொளிKadhiroli6
கலாKala7
கலாதேவிKaladevi2
கலைKalai7
கலைஅமுதம்Kalaiamudham5
கலைஅரசிKalaiarasi1
கலைச்சித்திரம்Kalaichitram7
கலைத்தேவிKalaidev2
கலைஞாயிறுKalaignairu5
கலைக்கடல்Kalaikkadal2
கலைக்கண்Kalaikkan8
கலைக்கதிர்Kalaikkathir4
கலைக்கதிரொளிKalaikkathiroli4
கலைக்கொடைKalaikkodai4
கலைக்கொடிKalaikkodi3
கலைக்கோமகள்Kalaikkomagal6
கலைக்கொண்டல்Kalaikkondal3
கலைக்குமரிKalaikkumari1
கலைக்குறிஞ்சிKalaikkurinji2
கலைக்குவைKalaikkuvai1
கலைமகள்Kalaimagal5
கலைமலர்Kalaimalar7
கலைமணிKalaimani8
கலைமணிமகள்Kalaimanimagal6
கலைமதிKalaimathi4
கலைமொழிKalaimoli2
கலைநங்கைKalainangai8
கலைநாயகம்Kalainayagam6
கலைநாயகிKalainayagi2
கலைநெஞ்சம்Kalainenjam1
கலைநெறிKalaineri8
கலைநேயம்Kalaineyam2
கலைநிலவுKalainilavu5
கலைப்பாமகள்Kalaipamagal4
கலைப்பாமொழிKalaipamozhi5
கலைப்பண்Kalaipan2
கலைபாவைKalaipavai2
கலைப்பாவரசுKalaipavai2
கலைப்பாவியம்Kalaipaviam6
கலைப்பொன்னொளிKalaiponnoli3
கலைபூங்காKalaipoonga3
கலைப்புகழ்Kalaipugal1
கலைப்புலிKalaipuli2
கலைப்புதல்விKalaiputhalvi8
கலைப்புயல்Kalaipuyal1
கலைரசிகாKalairasika3
கலைசெல்விKalaiselvi2
கலைச்செல்விKalaiselvi2
கலைச்சிறுத்தைKalaisiruthai4
கலைச்சோலைKalaisolai9
கலைச்சுடர்Kalaisudar7
கலைத்தும்பிKalaithambi6
கலைத்தென்றல்Kalaithenral4
கலைத்தளிர்Kalaiththalir4
கலைத்துளிர்Kalaithulir5
கலைவாணிKalaivaani9
கலைவாணிKalaivani8
கலையரசிKalaiyarasi8
கலாஜோதிKalajothi6
கலாராணிKalarani4
கலாரஞ்சனிKalaranjani2
கலாவதிKalavathy2
கல்பனாKalpana2
கல்பனாதேவிKalpanadevi6
கல்பவள்ளிKalpavalli7
கல்விKalvi1
கல்விமணிKalvimani2
கல்யாணசுந்தரிKalyanasundari7
கல்யாணிKalyani1
கமலபாரதிKamalabharathi7
கமலாதேவிKamaladevi7
கமலம்Kamalam7
கமலமலர்Kamalamalar3
கமலமுகிKamalamukhi2
கமலபிரியாKamalapriya9
கமலாபூரணிKamalapurani1
கமலராணிKamalarani9
கமலாராணிKamalarani9
கமலாசெல்விKamalaselvi7
கமலவேணிKamalaveni8
கமலாவேணிKamalaveni8
கனகாKanaga8
கனக புஷ்பம்Kanaga Pusubam2
கனகதேவிKanagadevi3
கனகதுர்காKanagadurga5
கனகம்Kanagam3
கனகமணிKanagamani9
கனகாம்பரம்Kanagambaram2
கனகரூபிணிKanagarupini5
கனகசுந்தரிKanagasundari4
கனகவள்ளிKanagavalli1
கணைவிழிKanaivizhi2
கனகாபதிKanakabati8
கனகங்கிKanakangi6
கனகபிரியாKanakapriya9
கனல்மொழிKanalmozhi2
கண்ணம்மாKanamma9
கனகபிரபாKangaprabha8
கங்காபிரியாKangapriya4
கனிKani8
கனியமுதுKaniamudhu4
கனிமதிKanimathi5
கனிமொழிKanimozhi7
கண்மலர்Kanmalar8
கண்மணிKanmani9
கண்மதிKanmathi5
கண்ணகிKannaki7
கன்னல்Kannal8
கன்னல்மொழிKannalmozhi7
கன்னல்தமிழ்Kannaltamil9
கண்ணம்மாள்Kannammal8
கன்னற்பிறைKannarpirai4
கண்ணழகிKannazhaki6
கன்னியம்மாள்Kanniammal8
கன்னிகா பரமேஷ்வரிKanniga Parameshwari9
கண்ணிமைKannimai9
கன்னியம்மைKanniyammai3
கணுபிரியாKanupriya8
கன்யாகுமரிKanyakumari8
கற்பகம்Karpagam5
கற்பகாம்பாள்Karpagammbal6
கற்பகநாயகிKarpaganayagi4
கற்பகபிரியாKarpagapriya7
கற்பகசுந்தரிKarpagasundari6
கற்பகவள்ளிKarpagavalli3
கற்பரசிKarparasi4
கருணாலகரிKarunalahari7
கறுங்குழலிKarungkulali3
கருங்குழலிKarunkuzhali9
கறுப்புமொழிKaruppumozhi4
கருத்தம்மாள்Karuthammal2
கருவிழிKaruvili4
கதிர்Kathir4
கதிரழகிKathirazhaki6
கதிர்க்குமரிKathirkkumari7
கதிர்மாமணிKathirmaamani2
கதிர்ச்செல்விKathirselvi8
கட்பகம்Katpagam7
கவியரசிKaviarasi1
கவிகுயில்Kavikuyil4
கவிமலர்Kavimalar7
கவிநாயகிKavinayagi1
கவிநிலாKavinila7
கவிபிரியாKavipriya4
கவிதாKavitha9
கவிதாகினிKavithakini7
கவிதாஞ்சலிKavithanjali1
கயல்Kayal5
கயல்விழிKayalvili3
கயல்விழிKayalvizhi7
கயற்கண்ணிKayarkanni6

தமிழ் க எழுத்தில் பெயர் வைக்க விரும்பும் பிற மொழி பெயர்கள்

பெயர்NameAstro no.
கஐலட்சுமிGajalakshmi2
ககனசந்திராGaganachandra8
ககனசிந்துGaganasindhu7
கங்கனாKankana8
கங்காதேவிGangadevi7
கங்காலதாKanagalatha5
கங்காலினிKankalini1
கங்காவதிKanagavathy3
கடம்பாKadamba6
கபிலாKapila5
கமலநயனாKamalanayane9
கமலநேத்ராKamalanetre2
கமலவதனிKamalavadane5
கமலஜாKamalaja5
கமலாKamala3
கமலாக் ஷிKamalakshi5
கமலாபாய்Kamalabai6
கமலாலயாKamalalaya6
கமலிKamali2
கமலிகாKamalika5
கமலினிKamalini7
கமல்Kamal2
கயானாGayana4
கரலிகாKaralika1
கரிமாGarima4
கரிமாKarima8
கரீனாKareena1
கரீஷ்மாKarishma8
கருணாKaruna3
கருணாமாயிKarunamayi6
கருலிKaruli9
கருள்Karul9
கரோனாCarona7
கர்ணபிரியாKarnapriya6
கர்ணிகாKarnika2
கலாகர்னிKalakarni6
கலாஷாKalasha8
கலிகாKalika9
கலிமாKalima2
கலினிKalini2
கல்பலலிகாKalpalalika6
கல்பனாலகரிKalpanalahari6
கல்பிதாKalpita7
கவிகாKavika1
கவிதாஜினிKavithajini6
கவின்Kavin3
கவுராGaura3
கவுரிகாGaurika5
கறுங்குழலிKarunguzhali5
கற்பகவள்ளிKarpavalli4
கனகதாராKanagathara2
கனகபுஜம்Kanagapujam6
கனகலடதாKanaklata9
கனகலட்சுமிKanagalakshmi9
கனகாKanaga8
கனக்பிரியாKanakpriya8
கனக்லதாKanaklata9
கனசரஸ்வதிKanasaraswathi2
கனசுKanasu4
கனல்Kanal3
கனாKana9
கனாசுதாGanasudha4
கனிகாGanika7
கனிகாKanika2
கனிகாKhanika1
கனியமுதுKaniyamuthu9
கனிராKaniraa1
கனிஷ்காKanishka2
கனுசிKanushi2
கன்யகாKanyaka1
கன்யாKanya7
கன்னன்பாலாKananbala3
கன்னிகாKanniga3
கஜராGajara2
கஜோல்Kajol4
கஸ்தூரிKasthuri8
கஸ்தூரிKasturi9
கஸ்தூரிபாய்Kasthuribai2

பிரபலமான க வரிசை பெண் நடிகைகளின் பெயர்கள்

கத்ரீனா கைஃப்இந்தி சினிமா நடிகை
கரிஷ்மா கபூர்இந்தி சினிமா நடிகை
கரீனா கபூர்இந்தி சினிமா நடிகை
கரிஷ்மா தன்னாகன்னட நடிகை
கமலினி செல்வராஜன்தமிழ் நடிகை
கஜோல்தமிழ் நடிகை
கலைராணிதமிழ், தெழுங்கு மொழி நடிகை
கமலினி முகர்ஜிதமிழ், தெழுங்கு, கன்னட, மலையாளம் மொழி நடிகை
கனகாதமிழ், தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கனிகாதமிழ், தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கஸ்தூரிதமிழ், தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கலாமண்டலம் ராதிகாதமிழ், மலையாளம் நடிகை
கங்கனா ரனாத்தமிழ், ஹிந்தி மொழி சினிமா  நடிகை
கவிதாதமிழ்,தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கமலா காமேஷ்தமிழ்,தெழுங்கு, மலையாளம் மொழி சினிமா  நடிகை
கல்பனாதமிழ்,தெழுங்கு, மலையாளம், கன்னடா நடிகை
கலாரஞ்சினிதெழுங்கு,கன்னடா, மலையாளம் நடிகை
கவியூர் பொன்னம்மாமலையாளம் நடிகை

க கா கி.. வரிசை பெண் பெயர்கள்

க வரிசை பெண் பெயர்கள்

கா வரிசை பெண் பெயர்கள்

கி வரிசை பெண் பெயர்கள்

கீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

கு கூ வரிசை பெண் பெயர்கள்

கெ கே கை வரிசை பெண் பெயர்கள்

கொ கோ வரிசை பெண் பெயர்கள்

k வரிசை பெண் பெயர்கள்

G வரிசை பெண் பெயர்கள்

Ka வரிசை பெயர்கள்

KO வரிசை பெண் பெயர்கள்

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரத்தின்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error: