க வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

க வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest baby names

பெண் குழந்தை பெயர்கள் க வரிசை ( Latest names ) இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

க எழுத்துதானது என்ன நட்சத்திரம்

சதயம், திருவோனம் மற்றும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான க எழுத்தானது நட்சத்திர எழுத்தாகும்.
இங்கு க எழுத்தானது ஆங்கிலத்தில் K மற்றும் G எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் K மற்றும் G எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் அனைத்து பெயர்களும் வெவ்வேறு நட்சத்திரத்திற்கு உரியவையாகும்.

க வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

♦கங்கா- Ganga- 3♀
♦கங்காபிரியா- Kangapriya- 4♀
♦கங்கை- Gangi- 2♀
♦கங்கையம்மாள்- Gangaiammal- 7♀
♦கடலரசி- Kadalarasi- 5♀
♦கடலிறை- Kadalirai- 3♀
♦கடற்கோமகள்- Kadarkomagal- 5♀
♦கட்பகம்- Katpagam- 7♀
♦கணுபிரியா- Kanupriya- 8♀
♦கணைவிழி- Kanaivizhi- 2♀
♦கண்ணகி- Kannaki- 7♀
♦கண்ணம்மா- Kanamma- 9♀
♦கண்ணம்மாள்- Kannammal- 8♀
♦கண்ணழகி- Kannazhaki- 6♀
♦கண்ணிமை- Kannimai- 9♀
♦கண்மணி- Kanmani- 9♀
♦கண்மதி- Kanmathi- 5♀

♦கண்மலர்- Kanmalar- 8♀
♦கதம்பவாணி- Kadambavani- 7♀
♦கதிரழகி- Kathirazhaki- 6♀
♦கதிரொளி- Kadhiroli- 6♀
♦கதிர்- Kathir- 4♀
♦கதிர்க்குமரி- Kathirkkumari- 7♀
♦கதிர்ச்செல்வி- Kathirselvi- 8♀
♦கதிர்மாமணி- Kathirmaamani- 2♀
♦கந்தாமணி- Ganthamani- 7♀
♦கமலபாரதி- Kamalabharathi- 7♀
♦கமலபிரியா- Kamalapriya- 9♀
♦கமலமலர்- Kamalamalar- 3♀
♦கமலமுகி- Kamalamukhi- 2♀
♦கமலம்- Kamalam- 7♀
♦கமலராணி- Kamalarani- 9♀
♦கமலவேணி- Kamalaveni- 8♀

♦கமலாசெல்வி- Kamalaselvi- 7♀
♦கமலாதேவி- Kamaladevi- 7♀
♦கமலாபூரணி- Kamalapurani- 1♀
♦கமலாராணி- Kamalarani- 9♀
♦கமலாவேணி- Kamalaveni- 8♀
♦கயல்- Kayal- 5♀
♦கயல்விழி- Kayalvili- 3♀
♦கயல்விழி- Kayalvizhi- 7♀
♦கயற்கண்ணி- Kayarkanni- 6♀
♦கருங்குழலி- Karunkuzhali- 9♀
♦கருணாலகரி- Karunalahari- 7♀
♦கருத்தம்மாள்- Karuthammal- 2♀
♦கருவிழி- Karuvili- 4♀
♦கலா- Kala- 7♀
♦கலாதேவி- Kaladevi- 2♀
♦கலாரஞ்சனி- Kalaranjani- 2♀
♦கலாராணி- Kalarani- 4♀
♦கலாவதி- Kalavathy- 2♀
♦கலாஜோதி- Kalajothi- 6♀
♦கலை- Kalai- 7♀
♦கலைஅமுதம்- Kalaiamudham- 5♀
♦கலைஅரசி- Kalaiarasi- 1♀
♦கலைக்கடல்- Kalaikkadal- 2♀
♦கலைக்கண்- Kalaikkan- 8♀
♦கலைக்கதிரொளி- Kalaikkathiroli- 4♀
♦கலைக்கதிர்- Kalaikkathir- 4♀
♦கலைக்குமரி- Kalaikkumari- 1♀
♦கலைக்குவை- Kalaikkuvai- 1♀
♦கலைக்குறிஞ்சி- Kalaikkurinji- 2♀

♦கலைக்கொடி- Kalaikkodi- 3♀
♦கலைக்கொடை- Kalaikkodai- 4♀
♦கலைக்கொண்டல்- Kalaikkondal- 3♀
♦கலைக்கோமகள்- Kalaikkomagal- 6♀
♦கலைசெல்வி- Kalaiselvi- 2♀
♦கலைச்சித்திரம்- Kalaichitram- 7♀
♦கலைச்சிறுத்தை- Kalaisiruthai- 4♀
♦கலைச்சுடர்- Kalaisudar- 7♀
♦கலைச்செல்வி- Kalaiselvi- 2♀
♦கலைச்சோலை- Kalaisolai- 9♀
♦கலைஞாயிறு- Kalaignairu- 5♀
♦கலைத்தளிர்- Kalaiththalir- 4♀
♦கலைத்தும்பி- Kalaithambi- 6♀
♦கலைத்துளிர்- Kalaithulir- 5♀
♦கலைத்தென்றல்- Kalaithenral- 4♀
♦கலைத்தேவி- Kalaidev- 2♀
♦கலைநங்கை- Kalainangai- 8♀
♦கலைநாயகம்- Kalainayagam- 6♀
♦கலைநாயகி- Kalainayagi- 2♀
♦கலைநிலவு- Kalainilavu- 5♀

♦கலைநெஞ்சம்- Kalainenjam- 1♀
♦கலைநெறி- Kalaineri- 8♀
♦கலைநேயம்- Kalaineyam- 2♀
♦கலைபாவை- Kalaipavai- 2♀
♦கலைபூங்கா- Kalaipoonga- 3♀
♦கலைப்பண்- Kalaipan- 2♀
♦கலைப்பாமகள்- Kalaipamagal- 4♀
♦கலைப்பாமொழி- Kalaipamozhi- 5♀
♦கலைப்பாவரசு- Kalaipavai- 2♀
♦கலைப்பாவியம்- Kalaipaviam- 6♀
♦கலைப்புகழ்- Kalaipugal- 1♀
♦கலைப்புதல்வி- Kalaiputhalvi- 8♀
♦கலைப்புயல்- Kalaipuyal- 1♀
♦கலைப்புலி- Kalaipuli- 2♀
♦கலைப்பொன்னொளி- Kalaiponnoli- 3♀
♦கலைமகள்- Kalaimagal- 5♀
♦கலைமணி- Kalaimani- 8♀
♦கலைமணிமகள்- Kalaimanimagal- 6♀

மேலும் சில பெண் பெயர்கள்

♦கலைமதி- Kalaimathi- 4♀
♦கலைமலர்- Kalaimalar- 7♀
♦கலைமொழி- Kalaimoli- 2♀
♦கலையரசி- Kalaiyarasi- 8♀
♦கலைரசிகா- Kalairasika- 3♀
♦கலைவாணி- Kalaivani- 8♀
♦கலைவாணி- Kalaivaani- 9♀
♦கல்பவள்ளி- Kalpavalli- 7♀
♦கல்பனா- Kalpana- 2♀
♦கல்பனாதேவி- Kalpanadevi- 6♀
♦கல்யாணசுந்தரி- Kalyanasundari- 7♀
♦கல்யாணி- Kalyani- 1♀
♦கல்வி- Kalvi- 1♀
♦கல்விமணி- Kalvimani- 2♀
♦கவிகுயில்- Kavikuyil- 4♀
♦கவிதா- Kavitha- 9♀
♦கவிதாகினி- Kavithakini- 7♀
♦கவிதாஞ்சலி- Kavithanjali- 1♀
♦கவிநாயகி- Kavinayagi- 1♀
♦கவிநிலா- Kavinila- 7♀
♦கவிபிரியா- Kavipriya- 4♀
♦கவிமலர்- Kavimalar- 7♀
♦கவியரசி- Kaviarasi- 1♀
♦கவுதமி- Gautami- 9♀
♦கவுரி- Gauri- 2♀
♦கறுங்குழலி- Karungkulali- 3♀
♦கறுப்புமொழி- Karuppumozhi- 4♀
♦கற்பகசுந்தரி- Karpagasundari- 6♀
♦கற்பகநாயகி- Karpaganayagi- 4♀

♦கற்பகபிரியா- Karpagapriya- 7♀
♦கற்பகம்- Karpagam- 5♀
♦கற்பகவள்ளி- Karpagavalli- 3♀
♦கற்பகாம்பாள்- Karpagammbal- 6♀
♦கற்பரசி- Karparasi- 4♀
♦கனக புஷ்பம்- Kanaga Pusubam- 2♀
♦கனகங்கி- Kanakangi- 6♀
♦கனகசுந்தரி- Kanagasundari- 4♀
♦கனகதுர்கா- Kanagadurga- 5♀
♦கனகதேவி- Kanagadevi- 3♀
♦கனகபிரபா- Kangaprabha- 8♀
♦கனகபிரியா- Kanakapriya- 9♀
♦கனகமணி- Kanagamani- 9♀
♦கனகம்- Kanagam- 3♀
♦கனகரூபிணி- Kanagarupini- 5♀
♦கனகவள்ளி- Kanagavalli- 1♀
♦கனகா- Kanaga- 8♀

♦கனகாபதி- Kanakabati- 8♀
♦கனகாம்பரம்- Kanagambaram- 2♀
♦கனல்மொழி- Kanalmozhi- 2♀
♦கனி- Kani- 8♀
♦கனிமதி- Kanimathi- 5♀
♦கனிமொழி- Kanimozhi- 7♀
♦கனியமுது- Kaniamudhu- 4♀
♦கன்யாகுமரி- Kanyakumari- 8♀
♦கன்னல்- Kannal- 8♀
♦கன்னல்தமிழ்- Kannaltamil- 9♀
♦கன்னல்மொழி- Kannalmozhi- 7♀
♦கன்னற்பிறை- Kannarpirai- 4♀
♦கன்னிகா பரமேஷ்வரி- Kanniga Parameshwari- 9♀
♦கன்னியம்மாள்- Kanniammal- 8♀
♦கன்னியம்மை- Kanniyammai- 3♀

தமிழ் க எழுத்தில் பெயர் வைக்க விரும்பும் பிற பெயர்கள்- latest

♦கஐலட்சுமி- Gajalakshmi- 2♀
♦ககனசந்திரா- Gaganachandra- 8♀
♦ககனசிந்து- Gaganasindhu- 7♀
♦கங்கனா- Kankana- 8♀
♦கங்காதேவி- Gangadevi- 7♀
♦கங்காலதா- Kanagalatha- 5♀
♦கங்காலினி- Kankalini- 1♀
♦கங்காவதி- Kanagavathy- 3♀
♦கடம்பா- Kadamba- 6♀
♦கபிலா- Kapila- 5♀
♦கமலநயனா- Kamalanayane- 9♀
♦கமலநேத்ரா- Kamalanetre- 2♀
♦கமலவதனி- Kamalavadane- 5♀
♦கமலஜா- Kamalaja- 5♀
♦கமலா- Kamala- 3♀
♦கமலாக் ஷி- Kamalakshi- 5♀
♦கமலாபாய்- Kamalabai- 6♀

♦கமலாலயா- Kamalalaya- 6♀
♦கமலி- Kamali- 2♀
♦கமலிகா- Kamalika- 5♀
♦கமலினி- Kamalini- 7♀
♦கமல்- Kamal- 2♀
♦கயானா- Gayana- 4♀
♦கரலிகா- Karalika- 1♀
♦கரிமா- Garima- 4♀
♦கரிமா- Karima- 8♀
♦கரீனா- Kareena- 1♀
♦கரீஷ்மா- Karishma- 8♀
♦கருணா- Karuna- 3♀
♦கருணாமாயி- Karunamayi- 6♀
♦கருலி- Karuli- 9♀
♦கருள்- Karul- 9♀
♦கரோனா- Carona- 7♀
♦கர்ணபிரியா- Karnapriya- 6♀
♦கர்ணிகா- Karnika- 2♀
♦கலாகர்னி- Kalakarni- 6♀
♦கலாஷா- Kalasha- 8♀
♦கலிகா- Kalika- 9♀
♦கலிமா- Kalima- 2♀
♦கலினி- Kalini- 2♀
♦கல்பலலிகா- Kalpalalika- 6♀
♦கல்பனாலகரி- Kalpanalahari- 6♀
♦கல்பிதா- Kalpita- 7♀

♦கவிகா- Kavika- 1♀
♦கவிதாஜினி- Kavithajini- 6♀
♦கவின்- Kavin- 3♀
♦கவுரா- Gaura- 3♀
♦கவுரிகா- Gaurika- 5♀
♦கறுங்குழலி- Karunguzhali- 5♀
♦கற்பகவள்ளி- Karpavalli- 4♀
♦கனகதாரா- Kanagathara- 2♀
♦கனகபுஜம்- Kanagapujam- 6♀
♦கனகலடதா- Kanaklata- 9♀
♦கனகலட்சுமி- Kanagalakshmi- 9♀
♦கனகா- Kanaga- 8♀
♦கனக்பிரியா- Kanakpriya- 8♀
♦கனக்லதா- Kanaklata- 9♀
♦கனசரஸ்வதி- Kanasaraswathi- 2♀
♦கனசு- Kanasu- 4♀

♦கனல்- Kanal- 3♀
♦கனா- Kana- 9♀
♦கனாசுதா- Ganasudha- 4♀
♦கனிகா- Khanika- 1♀
♦கனிகா- Kanika- 2♀
♦2கனிகா- Ganika- 7♀
♦கனியமுது- Kaniyamuthu- 9♀
♦கனிரா- Kaniraa- 1♀
♦கனிஷ்கா- Kanishka- 2♀
♦கனுசி- Kanushi- 2♀
♦கன்யகா- Kanyaka- 1♀
♦கன்யா- Kanya- 7♀
♦கன்னன்பாலா- Kananbala- 3♀
♦கன்னிகா- Kanniga- 3♀
♦கஜரா- Gajara- 2♀
♦கஜோல்- Kajol- 4♀
♦கஸ்தூரி- Kasthuri- 8♀
♦கஸ்தூரி- Kasturi- 9♀
♦கஸ்தூரிபாய்- Kasthuribai- 2♀

பிரபலமான க வரிசை பெண் நடிகைகளின் பெயர்கள்

கத்ரீனா கைஃப்இந்தி சினிமா நடிகை
கரிஷ்மா கபூர்இந்தி சினிமா நடிகை
கரீனா கபூர்இந்தி சினிமா நடிகை
கரிஷ்மா தன்னாகன்னட நடிகை
கமலினி செல்வராஜன்தமிழ் நடிகை
கஜோல்தமிழ் நடிகை
கலைராணிதமிழ், தெழுங்கு மொழி நடிகை
கமலினி முகர்ஜிதமிழ், தெழுங்கு, கன்னட, மலையாளம் மொழி நடிகை
கனகாதமிழ், தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கனிகாதமிழ், தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கஸ்தூரிதமிழ், தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கலாமண்டலம் ராதிகாதமிழ், மலையாளம் நடிகை
கங்கனா ரனாத்தமிழ், ஹிந்தி மொழி சினிமா  நடிகை
கவிதாதமிழ்,தெழுங்கு, மலையாளம் நடிகை
கமலா காமேஷ்தமிழ்,தெழுங்கு, மலையாளம் மொழி சினிமா  நடிகை
கல்பனாதமிழ்,தெழுங்கு, மலையாளம், கன்னடா நடிகை
கலாரஞ்சினிதெழுங்கு,கன்னடா, மலையாளம் நடிகை
கவியூர் பொன்னம்மாமலையாளம் நடிகை

க கா கி.. வரிசை பெண் பெயர்கள்

க வரிசை பெண் பெயர்கள்

கா வரிசை பெண் பெயர்கள்

கி வரிசை பெண் பெயர்கள்

கீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

கு கூ வரிசை பெண் பெயர்கள்

கெ கே கை வரிசை பெண் பெயர்கள்

கொ கோ வரிசை பெண் பெயர்கள்

k வரிசை பெண் பெயர்கள்

G வரிசை பெண் பெயர்கள்

Ka வரிசை பெயர்கள்

KO வரிசை பெண் பெயர்கள்

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரத்தின்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top