ந வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

ந வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ந வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦நங்கை- Nangai- 1♀
♦நங்கை- Nangay- 8♀
♦நங்கை நாயகி- Nangaynayagi- 2♀
♦நங்கை நாயகி- Nangainayagi- 4♀
♦நட்சத்திரமஞ்சரி- Nakshatramanjari- 6♀
♦நட்செல்வி- Natchelvi- 4♀
♦நதியா – Nadhiya- 8♀
♦நதிரா- Nadira- 2♀
♦நந்தகுமாரி- Nandakumari- 8♀
♦நந்தவொளி- Nandhavozhi- 5♀
♦நந்தனமங்கை- Nadanamangai- 8♀
♦நந்தனமணி- Nadanamani- 9♀
♦நந்தனம்- Nadanam- 3♀
♦நந்தனா- Nandana- 4♀
♦நந்தா- Nandha- 6♀
♦நந்தா- Nanda- 7♀
♦நந்தாதேவி- Nandadevi- 2♀
♦நந்திகா – Nandhika- 8♀
♦நந்திதா – Nandhitha- 7♀
♦நந்தினி- Nandini- 2♀
♦நந்தினி – Nandhini- 1♀
♦நயதி- Niyati- 6♀
♦நர்த்தகி- Narthagi- 6♀
♦நர்த்திகா- Narthika- 1♀
♦நர்மதா- Narmadha- 6♀
♦நர்மதா- Narmada- 7♀
♦நர்மதா – Narmatha- 4♀
♦நர்மதாதேவி- Narmadhadevi- 1♀
♦நர்மதாதேவி- Narmadadevi- 2♀
♦நர்மதி- Narmade- 2♀
♦நர்மதை- Narmadai- 7♀
♦நல்லம்மாள்- Nallammal- 7♀

♦நல்லரசி- Nallarasi- 6♀
♦நல்லாள்- Nallal- 7♀
♦நல்லினி- Nallini- 8♀
♦நவதுர்கா- Navadurga- 8♀
♦நவனீதா- Navaneeta- 2♀
♦நவீனா- Naveena- 8♀
♦நவீனாசந்திரா- Naveenachandra- 3♀
♦நளாயினி- Nalayaini- 5♀
♦நளிதா- Nalitha- 2♀
♦நளினா- Nalina- 6♀
♦நளினாசௌத்திரி- Nalinasowndiri- 9♀
♦நளினி – Nalini- 5♀
♦நளினிகுமாரி- Nalinikumari- 6♀
♦நளினிதேவி- Nalinidevi- 9♀
♦நளினிபிரியா- Nalinipriya- 5♀
♦நறுமலர் – Narumalar- 9♀
♦நற்கனி- Narkani- 5♀
♦நற்குணமங்கை- Nargunamangai- 4♀
♦நன்மணி- Nanmani- 3♀
♦நன்மலர்- Nanmalar- 2♀
♦நன்முத்து- Nanmuthu- 4♀
♦நன்மொழி- Nanmoli- 6♀

♦நகுலா- Nakula- 6♀
♦நகோமி- Nagomi- 5♀
♦நடாலி- Natali- 3♀
♦நடாஸா- Natasha- 1♀
♦நந்திகா- Nandika- 9♀
♦நந்திதா- Nandita- 9♀
♦நபி- Nabhi- 7♀
♦நமனா- Namana- 8♀
♦நமிதா- Namita- 4♀
♦நம்பிணி- Nambini- 8♀
♦நயந்தாரா- Nayantara- 5♀
♦நயனா- Nayana- 2♀
♦நயன்தாரா – Nayanthara- 4♀
♦நயோனிகா- Nayonika- 9♀
♦நல்லண்ணா- Nallanna- 6♀
♦நல்லி- Nalli- 3♀
♦நவதாரா- Navatara- 6♀
♦நவிதா – Navitha- 3♀
♦நவிஷ்டா- Navistha- 4♀
♦நவீனா – Navina- 7♀
♦நவோமி- Naomi- 7♀
♦நவோமிகா- Naomika- 1♀
♦நவ்யா – Navya- 9♀
♦நவ்னீதா- Navneeta- 1♀
♦நளினிக்சா- Nalinaksha- 9♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top