ரி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் ரி

ரி வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦ரிச்சா- Richa- 3♀
♦ரிச்சிதா- Richitha- 4♀
♦ரிதிகௌலா- Reetigoula- 5♀
♦ரித்தி- Riti- 2♀
♦ரித்தி – Riddhi- 7♀
♦ரித்திகா – Rithika- 4♀
♦ரித்திமா- Ridhima- 8♀
♦ரித்திஷா- Ritisha- 3♀
♦ரித்ஷிகா- Ritsika- 6♀
♦ரிமா- Rima- 5♀
♦ரிஷிகா- Rishika- 3♀
♦ரிஷிபாதேவி- Rishabadevi- 8♀
♦ரிஷிமா- Rishima- 5♀
♦ரிஷ்கா- Rishka- 3♀
♦ரிஷ்மிதா- Rishmitha- 4♀

♦ரீட்டா – Retta- 1♀
♦ரீட்டா – Reeta- 4♀
♦ரீமா- Reema- 6♀
♦ரீஜா – Reeja- 3♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top