ரூ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் ரூ

ரூ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦ரூபகலாவதி- Rupakalavathy- 4♀
♦ரூபகுமாரி- Rupakumari- 3♀
♦ரூபாதேவி- Roopadevi- 6♀
♦ரூபாதேவி- Rupadevi- 6♀
♦ரூபாவதி – Rupavathy- 6♀
♦ரூபாவதி – Roopavathi- 8♀
♦ரூபினி- Roopini- 6♀

♦ரூபபிரியா- Rupapriya- 8♀
♦ரூபலவினிதா- Rupalavinitha- 8♀
♦ரூபலா- Rupala- 6♀
♦ரூபவாகினி- Rupavahini- 2♀
♦ரூபா- Roopa- 2♀
♦ரூபா – Rupa- 2♀
♦ரூபாலி- Roopali- 5♀
♦ரூபாஷி- Rupasi- 3♀
♦ரூபி- Roopi- 1♀
♦ரூபி – Rupi- 1♀
♦ரூபிகா- Rupika- 4♀
♦ரூபிணி- Rupini- 6♀
♦ரூபினி – Roobini- 1♀
♦ரூபேஸ்வரி- Rupeshwari- 3♀
♦ரூபைனா- Rubaina- 3♀
♦ரூமா- Ruma- 8♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top