பி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் பி

பி வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦பிச்சிபூ- Pichipoo- 1♀
♦பிச்சையம்மாள் – Pichaiammaal- 6♀
♦பிந்து- Bindu- 5♀
♦2பிந்து குமாரி- Bindu Kumari- 6♀
♦பிந்து ரூபிணி- Bindu Rupini- 2♀
♦பிரகதாம்பாள்- Pragathambal- 1♀
♦பிரகதி – Pragathi- 8♀
♦பிரகல்பா- Prakalpa- 4♀
♦பிரக்யவதி- Pragyawati- 4♀
♦பிரசனவதனா- Prasannavadhana- 9♀
♦பிரசனாதேவி- Prasannadevi- 7♀
♦பிரசன்னா- Prashansa- 7♀
♦பிரசாந்தி- Prasanthi- 7♀
♦பிரபாதேவி- Prabhadevi- 5♀

♦பிரபாவதி- Prabhavathy- 5♀
♦பிரமோதினி- Pramodini- 9♀
♦பிரனாயுதி- Pranauthi- 9♀
♦பிரனிதா- Pranita- 7♀
♦பிரார்த்தனா- Prarthana- 7♀
♦பிரியகுமாரி- Priyakumari- 7♀
♦பிரியங்கா- Priyanka- 5♀
♦பிரியம்- Priyam- 1♀
♦பிரியம்வதா- Priyamvada- 2♀
♦பிரியலதா- Priyalata- 4♀
♦பிரியவதனா- Priyavadana- 4♀
♦பிருந்தா- Pirunda- 2♀
♦2பிருந்தா- Birunda- 6♀
♦பிருந்தா- Brintha- 9♀
♦பிருந்தாதேவி- Birundadevi- 1♀
♦பிருந்தாதேவி- Brindhadevi- 6♀
♦பிருந்தாராணி- Pirundarani- 8♀
♦பிருந்தாலட்சுமி- Birundalakshmi- 7♀
♦பிரேமகுமாரி- Premakumari- 9♀
♦பிரேமசுதா- Premasudha- 7♀
♦பிரேமநாயகி- Premanayagi- 2♀
♦பிரேமலதா- Premalatha- 5♀
♦பிரேமாவதி- Premavathy- 3♀
♦பிறை- Pirai- 8♀

♦பிங்களா- Pingala- 6♀
♦பிதிஷா- Bidisha- 7♀
♦பிந்தியா- Bindiya- 1♀
♦பிபாஷா- Bipasha- 2♀
♦பிமலா- Bimala- 2♀
♦பிம்பி- Bimbi- 8♀
♦பிரகண்யா – Prakanya- 6♀
♦பிரகதி – Prigathi- 7♀
♦பிரகதீஷ்வரி- Bragadheeshwari- 3♀
♦பிரகல்பா- Pragalbha- 3♀
♦பிரகன்யா- Pragnya- 2♀
♦பிரக்யா- Pragya- 5♀
♦பிரக்யா- Prakhya- 8♀
♦பிரக்யாபரமிதா- Pragyaparamita- 3♀
♦பிரக்ரிதி- Prakriti- 3♀
♦பிரசாஸ்தா- Prashastha- 3♀
♦பிரசீதா- Pracheeta- 5♀
♦பிரஞ்சா- Prajna- 6♀
♦பிரணவி – Pranavi- 9♀
♦பிரதக்சிணா- Pradakshina- 3♀
♦பிரதிகா- Pratika- 4♀
♦பிரதிக்சா- Pratiksha- 4♀
♦பிரதிக்யா- Pratigya- 7♀
♦பிரதிதா- Pratitha- 3♀
♦பிரதிபா- Pratibha- 3♀
♦பிரதிமா- Pratima- 6♀


♦பிரதியுஷா- Pratyusha- 3♀
♦பிரதிஸ்தா- Pratishtha- 3♀
♦பிரதீப்தா- Pradeepta- 5♀
♦பிரதோஷா- Pratosha- 8♀
♦பிரபதா- Prabhada- 6♀
♦பிரபா – Praba- 2♀
♦பிரமா- Prama- 4♀
♦பிரமிதி- Pramiti- 5♀
♦பிரமிளா – Premila- 2♀
♦பிரமிளா – Pramila- 7♀
♦பிரயுக்தா- Prayuta- 3♀
♦பிரவீங்குமாரி- Praveenkumari- 1♀
♦பிரவீணா – Praveena- 1♀
♦பிரனாய- Pranaya- 4♀
♦பிரனாலி- Pranali- 8♀
♦பிரனிதி- Pranidhi- 7♀
♦பிரன்சலி- Pranjali- 9♀
♦பிரன்சால்- Pranjal- 9♀
♦பிரன்வுதா- Pranvuta- 5♀
♦பிரஜாபாலா- Brijabala- 2♀
♦பிரஷ்ணவி – Prashnavi- 9♀
♦பிராச்சி- Prachi- 1♀
♦பிரிங்கா- Bhringha- 4♀
♦பிரிங்கா- Prinaka- 7♀
♦பிரிசில்லா – Prissilla- 7♀
♦பிரிதா- Prita- 1♀
♦பிரிதி- Bhrithi- 2♀
♦பிரிதி- Briti- 4♀
♦பிரிதிகனா- Pritikana- 9♀

♦பிரிதிகா- Pritika- 3♀
♦பிரிதுலோமா- Prithuloma- 7♀
♦பிரித்தம் – Pritham- 4♀
♦பிரித்திகா – Prithika- 2♀
♦பிரிந்தேஷ்- Brindhesh- 6♀
♦பிரியகரிணி- Priyakarini- 5♀
♦பிரியங்கா- Prianka- 7♀
♦பிரியன்வதா- Priyanvada- 3♀
♦பிரியாத்மா- Priyatma- 4♀
♦பிரியாஷா- Priyasha- 7♀
♦பிரிஷா- Prisha- 8♀
♦பிரீத்தா – Pritha- 9♀
♦பிருங்காரா- Bhrungara- 9♀
♦பிருந்தா- Brinda- 3♀
♦பிரேமஜா- Premaja- 1♀
♦பிரேமா – Prema- 8♀
♦பினாகினி- Pinakini- 2♀
♦பினிதா- Binita- 1♀
♦பினீத்தா- Bineetha- 1♀
♦பிஜல்- Bijal- 7♀
♦பிஸ்னி- Bishni- 7♀
♦பிஷாகா- Bishakha- 5♀
♦பீமா- Bheema- 7♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top