யா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் யா

யா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦யாமினி – Yamini- 8♀
♦யாமினி – Yaamini- 9♀
♦யாழிசை – Yaalisai- 5♀
♦யாழினி- Yazhini- 2♀
♦யாழ்மொழி – Yaalmoli- 7♀
♦யாளினி – Yaalini- 8♀

♦யாக்சா- Yaksha- 2♀
♦யாக்சினி- Yakshini- 6♀
♦யாக்னயா- Yaagnya- 2♀
♦யாசிகா- Yashica- 3♀
♦யாதவி- Yadavi- 8♀
♦யாமிகா- Yamika- 6♀
♦யாழரசி- Yazharasi- 9♀
♦யாஜ்னிகா- Yajnika- 8♀
♦யாஷா- Yashaa- 1♀
♦யாஷி- Yashi- 8♀
♦யாஷிதா- Yashita- 2♀
♦யாஷிலா- Yashila- 3♀

ய வரிசை பெயர்கள்

♦யமுனி- Yamuni- 2♀
♦யவணி- Yauvani- 3♀
♦யவோணி- Yavonne- 6♀
♦யஷாவினி- Yashawini- 1♀
♦யஷாஸ்வினி- Yashaswini- 2♀
♦யஷ்வதி- Yashawati- 8♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top