அ பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

அ பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அ வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை களின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

தமிழ் அ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

♦அகத்தழகி- Agathalagi- 4♀
♦அகமணி- Agamani- 1♀
♦அகமதி- Agamathi- 6♀
♦அகலங்கா- Akalanka- 7♀
♦அகலிகை- Agaligai- 2♀
♦அகல்யா- Agalya- 2♀
♦அகல்யா- Akalya- 6♀
♦அகல்விழி- Agalvizhi- 5♀
♦அகவழகு- Agavalagu- 1♀
♦அகவொளி- Agavoli- 4♀
♦அகழம்மை- Alagammai- 4♀
♦அகிலா- Akhila- 6♀
♦அகிலா- Akila- 7♀
♦அகிலாண்டம்- Agilaandam- 9♀
♦அகிலாபானு- Akilabanu- 9♀
♦அகில்- Akil- 6♀
♦அக்சயகீர்த்தி- Akshayakeerthi- 7♀
♦அக்சயமதி- Akshayamathi- 9♀
♦அக்சயமுக்தி- Akshayamukthi- 4♀

♦அக்னிமுகி- Agnimugi- 9♀
♦அக்னேயி- Agniyei- 7♀
♦அங்கம்மாள்- Angammaal- 9♀
♦அங்கயர் கன்னி- Angaiyarkanni- 8♀
♦அங்கயர் கன்னி- Angayarkanni- 8♀
♦அங்கவை- Angavai- 1♀
♦அங்காலட்சிமி- Angalakshmi- 6♀
♦அங்கையர்க்கரசி- Angaiyarkarasi- 9♀
♦அசோகசுந்தரி- Ashokasundari- 6♀
♦அஞ்சலி- Anjali- 2♀
♦அஞ்சலிதேவி- Anjalidevi- 6♀
♦அஞ்சலை- Anjalai- 3♀
♦அஞ்சு- Anju- 1♀
♦அஞ்சுகம்- Anjugam- 4♀
♦அணிநலம்- Aninalam- 2♀
♦அணிநிலவு- Aninilavu- 4♀
♦அணிமலர்- Animalar- 6♀
♦அணிமாலை- Animalai- 6♀
♦அதிசயா- Atishaya- 3♀
♦அதிதி- Aditi- 7♀
♦அதியா- Adhiya- 3♀
♦அதிரூபா- Adhiroopa- 6♀
♦அத்ரி- Adhri- 4♀
♦அபரஞ்சி- Aparanji- 7♀
♦அபரஞ்சிதா- Aparanjitha- 9♀
♦அபரிமிதா- Aparimita- 7♀
♦அபரூபா- Aparoopa- 2♀
♦அபர்ணா- Aparna- 6♀
♦அபலா- Apala- 4♀

♦அபிசந்திரா- Abhichandra- 6♀
♦அபித குஜலாம்பாள்- Abitha Kujalambal- 8♀
♦அபிதா- Abitha- 5♀
♦அபிநயசுந்தரி- Abinayasundari- 4♀
♦அபிநயா- Abinaya- 8♀
♦அபிநிதி- Abinithi- 9♀
♦அபிபுஷ்பம்- Abipuspam- 8♀
♦அபிமானவள்ளி- Abimanavalli- 7♀
♦அபிரதி- Abirathi- 5♀
♦அபிராமி- Abirami- 8♀
♦அபிரூபா- Abhirupa- 4♀
♦அபிவந்தி- Anandhi- 6♀
♦அபூர்வா- Apoorva- 7♀
♦அப்சரா- Apsara- 2♀
♦அமரகீர்த்தி- Amarakeerthi- 2♀
♦அமரபல்லவி- Amarapallavi- 8♀
♦அமரபிரபா- Amaraprabha- 8♀
♦அமரமஞ்சரி- Amaramanjari- 1♀
♦அமராவதி- Amaravathi- 4♀
♦அமலா- Amala- 1♀
♦அமலாராணி- Amalarani- 7♀
♦அமிதகலா- Amithakala- 5♀
♦அமிதி- Amithi- 6♀

♦அமிர்தகலா- Amirthakala- 5♀
♦அமிர்தமொழி- Amirthamozhi- 6♀
♦அமிர்தம்- Amirtham- 2♀
♦அமிர்தவடிவு- Amirthavadivu- 5♀
♦அமிர்தவள்ளி- Amirthavalli- 9♀
♦அமிர்தா- Amirtha- 7♀
♦அமிழ்தவள்ளி- Amilthavalli- 3♀
♦அமிழ்து- Amilthu- 3♀
♦அமுதசுரபி- Amuthasurabi- 8♀
♦அமுதபாரதி- Amuthabharathi- 5♀
♦அமுதம்- Amutham- 5♀
♦அமுதரசி- Amutharasi- 3♀
♦அமுதரசு- Amutharasu- 6♀
♦அமுதவல்லி- Amuthavalli- 3♀
♦அமுதவள்ளி- Amuthavalli- 3♀
♦அமுதவாணி- Amuthavani- 2♀
♦அமுதா- Amudha- 3♀
♦அமுதா- Amutha- 1♀
♦அமுதினி- Amuthini- 5♀
♦அமுர்தா- Amurtha- 1♀
♦அமைதி- Amaithi- 7♀
♦அமைதிக்கொடி- Amaithikodi- 1♀
♦அமைதிநேயம்- Amaithineyam- 2♀
♦அமோதினி- Amodini- 2♀
♦அம்சவேணி- Amasaveni- 4♀

♦அம்பாரபிரபா- Ambapiraba- 1♀
♦அம்பாலிகா- Ambalika- 5♀
♦அம்பிகா- Ambika- 1♀
♦அம்மை- Ammai- 1♀
♦அம்மைச்சி- Ammaichi- 3♀
♦அம்மையார்- Ammaiyar- 9♀
♦அரங்கநாயகி- Aranganayaki- 4♀
♦அரசநாயகி- Arasanayagi- 7♀
♦அரசம்மாள்- Arasammal- 7♀
♦அரசம்மை- Arasammai- 4♀
♦அரசி- Arasi- 3♀
♦அரசியார்- Arasiyar- 2♀
♦அரசிளங்குமரி- Arasilankumari- 4♀
♦அரவிந்தா- Aravinda- 7♀
♦அரிவழகி- Arivalagi- 8♀
♦அரிவுமதி- Arivumathi- 5♀
♦அரிவை- Arivai- 6♀
♦அருங்குணம்- Arungunam- 2♀
♦அருஞ்செல்வி- Arunjselvi- 5♀
♦அருட்குவை- Arudkuvai- 9♀
♦அருட்கொடி- Arudkodi- 2♀
♦அருட்கொடை- Arudkodai- 3♀
♦அருட்செம்மல்- Arudsemmal- 8♀
♦அருட்செல்வம்- Arudselvam- 8♀
♦அருட்செல்வி- Arudselvi- 3♀
♦அருட்செல்வி- Arutselvi- 1♀
♦அருட்புனல்- Arudpunal- 9♀


♦அருட்பூ- Arudpov- 7♀
♦அருணா- Aruna- 1♀
♦அருணிகா- Arunika- 3♀
♦அருணோதயா- Arunodhaya- 9♀
♦அருண்மொழி- Arunmoli- 4♀
♦அருண்மொழி தேவி- Arunmolidevi- 8♀
♦அருநெறி- Aruneri- 5♀
♦அருந்ததி- Arundhathi- 5♀
♦அருந்ததி- Arunthathi- 3♀
♦அருந்தமிழ்- Aruthamil- 4♀
♦அருமைச்செல்வம்- Arumaiselvam- 9♀
♦அருமைச்செல்வி- Arumaiselvi- 4♀
♦அரும்பாலை- Arumbalai- 6♀
♦அரும்பு- Arumbu- 4♀
♦அரும்புநேரிழை- Arumbunerilai- 9♀
♦அருவி- Aruvi- 8♀
♦அருவிமொழி- Aruvimozhi- 7♀
♦அருளம்மாள்- Arulammal- 2♀
♦அருளம்மை- Arulammai- 8♀
♦அருளரசி- Arularasi- 1♀

♦அருளரசு- Arularasu- 4♀
♦அருளழகி- Arulazagi- 6♀
♦அருளி- Arli- 4♀
♦அருளொளி- Aruloli- 7♀
♦அருள்- Arul- 7♀
♦அருள்தேவி- Arul Devi- 2♀
♦அருள்நங்கை- Arulnangai- 8♀
♦அருள்மங்கை- Arulmangai- 7♀
♦அருள்மணி- Arulmani- 8♀
♦அருள்மதி- Arul Mathi- 4♀
♦அருள்மறை- Arulmarai- 4♀
♦அருள்மாரி- Arulmary- 1♀
♦அருள்மொழி- Arulmozhi- 6♀
♦அருள்வடிவு- Arulvadivu- 5♀
♦அருள்வாணி- Arulvani- 8♀
♦அருள்விழி- Arulvizhi- 9♀
♦அருள்ஜோதி- Aruljothi- 6♀
♦அர்ச்சனாதேவி- Archanadevi- 5♀
♦அர்ச்சிதா- Archita- 5♀
♦அலங்காரம்- Alangaram- 5♀
♦அலங்காரா- Alankara- 5♀
♦அலமேலு- Alamelu- 2♀
♦அலர்மேலு- Alarmelu- 2♀


♦அலர்மேலுமங்கை- Alarmelumangai- 2♀
♦அலர்மேல்மங்கை- Alarmelmangai- 8♀
♦அலைமகள்- Alaimagal- 3♀
♦அல்லி- Alli- 7♀
♦அல்லிக்கொடி- Allikkodi- 3♀
♦அல்லியரசி- Alliyarasu- 2♀
♦அல்லிவிழி- Allivizhi- 9♀
♦அவந்தி- Avanthi- 3♀
♦அவந்திகா- Avanthika- 6♀
♦அவ்வை- Avvai- 1♀
♦அவ்வையார்- Avaiyar- 5♀
♦அழகம்மா- Azhagamma- 8♀
♦அழகம்மை- Azhagammai- 8♀
♦அழகரசி- Azhagarasi- 1♀
♦அழகரசு- Azhagarasu- 4♀
♦அழகி- Azhaki- 2♀
♦அழகிற்கினியாள்- Azhakirkiniyal- 2♀
♦அழகு- Azhaku- 5♀
♦அழகுக்கொடி- Azhagukkodi- 6♀
♦அழகுசுந்தரி- Azhagusundari- 6♀
♦அழகுமணி- Azhagumni- 1♀
♦அழகுமதி- Azhagumathi- 7♀

♦அழகுமலர்- Azhagumalar- 1♀
♦அழகுமொழி- Azhagumozhi- 9♀
♦அழகெழில்- Azhakezhil- 8♀
♦அழகோவியம்- Azakoviyam- 7♀
♦அழிலரசி- Azhilarasi- 5♀
♦அழிலி- Azhily- 9♀
♦அழிலிசை- Azhilisai- 4♀
♦அழில்மங்கை- Azhilmangai- 2♀
♦அறக்கதிர்- Arakkathir- 8♀
♦அறக்கொடி- Arakkodi- 7♀
♦அறச்சுடர்- Arachodar- 6♀
♦அறச்செம்மல்- Arachemmal- 3♀
♦அறச்செல்வம்- Arachelvam- 3♀
♦அறநெறி- Araneri- 3♀
♦அறநேயம்- Araneyam- 6♀
♦அறப்பாவை- Arappavai- 4♀
♦அறப்பூ- Arappov- 8♀
♦அறமகள்- Aramagal- 9♀
♦அறமணி- Aramani- 3♀
♦அறமதி- Aramathi- 8♀
♦அறமலர்- Aramalar- 2♀
♦அறமொழி- Aramozhi- 1♀
♦அறமேந்தி- Aramenthi- 8♀
♦அறம்- Aram- 6♀


♦அறவள்ளி- Aravalli- 4♀
♦அறவாழி- Aravali- 1♀
♦அறிவம்மை- Arivammai- 6♀
♦அறிவரசி- Arivarasi- 8♀
♦அறிவரசு- Arivarasu- 2♀
♦அறிவழகி- Arivazhaki- 7♀
♦அறிவு- Arivu- 8♀
♦அறிவுக்கனி- Arivukkani- 9♀
♦அறிவுக்கொடி- Arivukkodi- 4♀
♦அறிவுக்கோதை- Arivukkothai- 2♀
♦அறிவுச்செல்வி- Arivuselvi- 3♀
♦அறிவுடைநங்கை- Arivudainangai- 5♀
♦அறிவுநேயம்- Arivuneyam- 3♀
♦அறிவுமணி- Arivumani- 9♀
♦அறிவுமலர்- Arivumalar- 8♀
♦அறிவுமொழி- Arivumozhi- 7♀
♦அறிவேந்தி- Ariventhi- 7♀
♦அறிவொளி- Arivozhi- 9♀
♦அற்பிதா- Arpita- 2♀

♦அற்புதம்- Arputham- 8♀
♦அற்புதவள்ளி- Arputhavalli- 6♀
♦அற்புதா- Arbhutha- 7♀
♦அற்புதா- Arputha- 4♀
♦அனஞ்சனா- Anchana- 6♀
♦அனந்த நாயகி- Ananthanayagi- 8♀
♦அனந்தஜோதி- Ananda Jothi- 7♀
♦அனந்தஜோதி- Ananthajothi- 4♀
♦அனிச்சம்- Anicham- 4♀
♦அனிதா- Anita- 9♀
♦அனுவிந்தா- Anuvinda- 5♀
♦அனு- Anu- 9♀
♦அனுசுயா- Anusuya- 3♀
♦அனுத்மா- Anuthma- 6♀
♦அனுரதி- Anurati- 3♀
♦அனுராகா- Anuraga- 9♀
♦அனுராகினி- Anuragini- 4♀
♦அனுராதா- Anuradha- 5♀
♦அனுராதா- Anuradha- 5♀
♦அனுரூபா- Anuroopa- 2♀
♦அனுவித்யா- Anuvidya- 7♀
♦அனுவிருந்தா- Anuvrinda- 5♀
♦அன்பரசி- Anbarasi- 2♀
♦அன்பரசு- Anbarasu- 5♀
♦அன்பருவி- Anbaruvi- 7♀
♦அன்பழகி- Anbazhaki- 1♀
♦அன்பழகு- Anbalagu- 5♀
♦அன்பு- Anbu- 2♀


♦அன்புகரசி- Anbukarasi- 7♀
♦அன்புக்கதிர்- Anbukkathir- 8♀
♦அன்புக்கொடி- Anbukkodi- 7♀
♦அன்புசெல்வி- Anbuselvi- 6♀
♦அன்புச்சுடர்- Anbuchsudar- 4♀
♦அன்புச்செம்மல்- Anbusemmal- 2♀
♦அன்புச்செல்வம்- Anbuselvam- 2♀
♦அன்புமணி- Anbumani- 3♀
♦அன்புமதி- Anbumathi- 8♀
♦அன்புமலர்- Anbumalar- 2♀
♦அன்புமொழி- Anbumozhi- 1♀
♦அன்புவடிவு- Anbuvadivu- 9♀
♦அன்புவள்ளி- Anbuvalli- 4♀
♦அன்புவிழி- Anbuvizhi- 4♀
♦அன்பெழில்- Anpelil- 6♀
♦அன்பொளி- Anboli- 8♀
♦அன்னக்கிளி- Annakkili- 1♀
♦அன்னபூரணி- Annapoorani- 1♀
♦அன்னபூரணி- Annapurani- 1♀
♦அன்னபூர்ணா- Annapurna- 1♀
♦அன்னம்- Annam- 7♀
♦அன்னம்மாள்- Annammal- 6♀

♦அற்புதம்- Arputham- 8♀
♦அற்புதவள்ளி- Arputhavalli- 6♀
♦அற்புதா- Arbhutha- 7♀
♦அற்புதா- Arputha- 4♀
♦அனஞ்சனா- Anchana- 6♀
♦அனந்த நாயகி- Ananthanayagi- 8♀
♦அனந்தஜோதி- Ananda Jothi- 7♀
♦அனந்தஜோதி- Ananthajothi- 4♀
♦அனிச்சம்- Anicham- 4♀
♦அனிதா- Anita- 9♀
♦அனிவிந்தா- Anuvinda- 5♀
♦அனு- Anu- 9♀
♦அனுசுயா- Anusuya- 3♀
♦அனுத்மா- Anuthma- 6♀
♦அனுரதி- Anurati- 3♀
♦அனுராகா- Anuraga- 9♀
♦அனுராகினி- Anuragini- 4♀
♦அனுராதா- Anuradha- 5♀
♦அனுராதா- Anuradha- 5♀
♦அனுரூபா- Anuroopa- 2♀
♦அனுவித்யா- Anuvidya- 7♀
♦அனுவிருந்தா- Anuvrinda- 5♀
♦அன்பரசி- Anbarasi- 2♀
♦அன்பரசு- Anbarasu- 5♀
♦அன்பருவி- Anbaruvi- 7♀
♦அன்பழகி- Anbazhaki- 1♀
♦அன்பழகு- Anbalagu- 5♀
♦அன்பு- Anbu- 2♀
♦அன்புகரசி- Anbukarasi- 7♀
♦அன்புக்கதிர்- Anbukkathir- 8♀
♦அன்புக்கொடி- Anbukkodi- 7♀

♦அன்புசெல்வி- Anbuselvi- 6♀
♦அன்புச்சுடர்- Anbuchsudar- 4♀
♦அன்புச்செம்மல்- Anbusemmal- 2♀
♦அன்புச்செல்வம்- Anbuselvam- 2♀
♦அன்புமணி- Anbumani- 3♀
♦அன்புமதி- Anbumathi- 8♀
♦அன்புமலர்- Anbumalar- 2♀
♦அன்புமொழி- Anbumozhi- 1♀
♦அன்புவடிவு- Anbuvadivu- 9♀
♦அன்புவள்ளி- Anbuvalli- 4♀
♦அன்புவிழி- Anbuvizhi- 4♀
♦அன்பெழில்- Anpelil- 6♀
♦அன்பொளி- Anboli- 8♀
♦அன்னக்கிளி- Annakkili- 1♀
♦அன்னபூரணி- Annapoorani- 1♀
♦அன்னபூரணி- Annapurani- 1♀
♦அன்னபூர்ணா- Annapurna- 1♀
♦அன்னம்- Annam- 7♀
♦அன்னம்மாள்- Annammal- 6♀
♦அன்னலட்சுமி- Annalakshmi- 4♀

மற்ற பெயர்கள்: அ பெண் குழந்தை பெயர்கள்

♦அகனாஷினி- Aghanashini- 1♀
♦அகஷ்தி- Agasthi- 2♀
♦அகிலாண்டேஸ்வரி- Akilandeshwari- 9♀
♦அகிலேஷ்வரி- Akileswari- 9♀
♦அக்சமாலா- Akshamala- 4♀
♦அக்சயா- Akshaya- 3♀
♦அக்சலா- Achala- 8♀
♦அக்சா- Aksha- 4♀
♦அக்சிதா- Akshita- 6♀
♦அக்மித்ரா- Anu- 9♀
♦அக்ரதா- Agrata- 3♀
♦அக்னிகா- Agnika- 7♀
♦அங்கால பரமேஷ்வரி- Angaala Parameshwari- 7♀
♦அங்காலேஸ்வரி- Angaleshwari- 1♀
♦அங்கிதா- Ankita- 2♀
♦அசிரா- Ashira- 2♀
♦அச்சலா- Achala- 8♀
♦அஞ்சலா- Anjala- 3♀
♦அஞ்சலிகா- Anjalika- 5♀
♦அஞ்சனா- Anjana- 5♀
♦அஞ்சிதா- Anchita- 2♀
♦அஞ்சும்- Anjum- 5♀
♦அஞ்சுஸ்ரீ- Anjushri- 1♀
♦அட்சயா- Atchaya- 5♀
♦அட்ரிகா- Adrika- 8♀
♦அதிர்ஷ்டா- Adhrushta- 1♀
♦அதிஷா- Adhisha- 5♀
♦அத்யா- Adhya- 3♀
♦அத்ரிகா- Athrika- 5♀
♦அத்ரிஜா- Adrija- 7♀
♦அத்ரிஜா- Athrija- 4♀
♦அத்விகா- Athvika- 9♀
♦அத்வைதா- Advaitha- 3♀
♦அநாஹிதா- Anahita- 9♀
♦அந்தரா- Antara- 1♀
♦அபி- Abhi- 2♀
♦அபி- Abi- 3♀
♦அபிகீதா- Abhigeetha- 3♀
♦அபிக்ஞா- Abigna- 7♀
♦அபிக்யா- Abikya- 4♀
♦அபித்யா- Abhidhya- 4♀
♦அபித்யா- Abithya- 3♀
♦அபிநந்தனா- Abhinandana- 6♀
♦அபிநிதி- Abhinithi- 8♀
♦அபிநேத்ரி- Abhinetri- 5♀
♦அபிபா- Abiba- 6♀
♦அபிப்ரீதி- Abippireethi- 1♀
♦அபிமா- Abima- 8♀

♦அபிராக்ஷிதா- Abirashitha- 6♀
♦அபிரூபா- Abhiroopa- 4♀
♦அபிரூபா- Abirupa- 5♀
♦அபிலா- Abila- 7♀
♦அபிலாசா- Abhilasa- 8♀
♦அபிலாஷா- Abhilasha- 7♀
♦அபிலாஷா- Abilasha- 8♀
♦அபிலாஷினி- Abilashini- 3♀
♦அபிவந்தயா- Abhivandya- 6♀
♦அபிவிபா- Abiviba- 1♀
♦அபிஜிதா- Abhijitha- 5♀
♦அபிஜிதா- Abijitha- 6♀
♦அபிஜிதி- Abijthi- 5♀
♦அபிஜெயா- Abhijaya- 3♀
♦அபிஸ்ரீ- Abhisri- 3♀
♦அபிஸ்ரீ- Abisri- 4♀
♦அபூர்வா- Apurva- 7♀
♦அப்ரந்தி- Abranthi- 1♀
♦அப்ஸரா- Apsara- 2♀
♦அமிதா- Amitha- 7♀
♦அமிதேஸ்வரி- Amitheswari- 9♀
♦அமிர்தபாஷினி- Amirthabashini- 6♀
♦அமுதவள்ளி- Amudavalli- 6♀
♦அமுதா- Amuda- 4♀
♦அமுது- Amuthu- 3♀
♦அமுதேஸ்வரி- Amudeshwari- 5♀
♦அமூல்யா- Amoolya- 1♀
♦அமோகா- Amoka- 5♀
♦அமோதா- Amoda- 7♀
♦அமோதினி- Amothini- 8♀
♦அம்சவள்ளி- Amsavalli- 9♀
♦அம்சுமதி- Amshumathi- 5♀
♦அம்சுமாலா- Amshumala- 8♀
♦அம்சுலா- Amshula- 3♀
♦அம்பா- Amba- 8♀
♦அம்பாள்- Ambal- 2♀
♦அம்புஜம்- Ampujam- 3♀
♦அம்புஜா- Ambuja- 3♀
♦அம்புஜாக்சி- Ambujakshi- 5♀
♦அம்ரி- Amri- 5♀
♦அம்ரிதா- Amritha- 7♀
♦அம்ருணி- Ambruni- 6♀
♦அம்ருதவர்ஷிணி- Amruthavarshini- 2♀
♦அம்ருதா- Amrutha- 1♀
♦அம்ருதாஸ்ரீ- Amruthasri- 2♀
♦அம்ருஷா- Amrusha- 9♀
♦அம்ர்தா- Amrthaa- 8♀

♦அம்ஷா- Amsa- 7♀
♦அருணிமா- Arunima- 5♀
♦அர்சனா- Archana- 1♀
♦அர்ச்சிஷா- Archisha- 4♀
♦அர்ச்சிஷ்மதி- Archishmati- 1♀
♦அர்ப்பணா- Arpana- 6♀
♦அர்விந்தா- Arvinda- 6♀
♦அலகா- Alaka- 8♀
♦அலங்கரா- Alankara- 5♀
♦அலாதிதா- Ahladita- 2♀
♦அலிஷா- Alisha- 5♀
♦அலோகா- Aloka- 4♀
♦அல்பனா- Alpana- 9♀
♦அவந்தி- Avanti- 4♀
♦அவந்திகா- Avantika- 7♀
♦அவனீந்திரா- Avanindira- 3♀
♦அவன்டிகா- Avantika- 7♀
♦அவினாசினி- Avinashini- 7♀
♦அவினாஷி- Avinashi- 2♀
♦அவினாஷிகா- Avinashika- 5♀
♦அனங்கலேகா- Anangalekha- 3♀
♦அனங்கா- Ananga- 2♀
♦அனசுயா- Anasuya- 1♀
♦அனசூயா- Anansooya- 6♀
♦அனந்திதா- Anandita- 1♀
♦அனமித்ரா- Anamitra- 5♀
♦அனலா- Anala- 2♀
♦அனன்யா- Ananya- 2♀
♦அனாகா- Anaka- 1♀
♦அனாபரா- Anapara- 7♀
♦அனாமிகா- Anamiga- 1♀
♦அனாலா- Anala- 2♀
♦அனிதா- Anitha- 8♀
♦அனித்ரா- Anithra- 8♀
♦அனிந்திதா- Anindita- 9♀
♦அனுகதாதேவி- Anugathadevi- 5♀
♦அனுகம்பா- Anukampa- 6♀
♦அனுகீர்த்தனா- Anukeerthana- 2♀
♦அனுக்கிரஹா- Anugraha- 8♀
♦அனுக்சா- Anuksha- 3♀
♦அனுக்ரஹா- Anugraha- 8♀
♦அனுநயா- Anunaya- 5♀
♦அனுபமா- Anubama- 8♀
♦அனுபமா- Anupama- 4♀
♦அனுபல்லவி- Anupallavi- 1♀
♦அனுபிரபா- Anuprabha- 1♀
♦அனுப்பிரியா- Anupriya- 6♀
♦அனும்லோசி- Anumloche- 2♀
♦அனுரக்தி- Anurakthi- 4♀

♦அனுரஞ்சனா- Anuranjana- 5♀
♦அனுரஜிதா- Aparajita- 5♀
♦அனுராமா- Anurama- 6♀
♦அனுலேகா- Anulekha- 1♀
♦அனுலோமா- Anuloma- 5♀
♦அனுஜம்- Anujam- 6♀
♦அனுஜா- Anuja- 2♀
♦அனுஸ்ரீ- Anusri- 1♀
♦அனுஷா- Anusha- 1♀
♦அனுஷீலா- Anusheela- 5♀
♦அனுஷ்கா- Anushka- 3♀
♦அனுஷ்யா- Anushia- 1♀
♦அனூனா- Anoona- 6♀
♦அன்ஞ்சிதா- Anchita- 2♀
♦அன்பேந்தி- Anbenthi- 1♀
♦அன்ஷிகா- Anshika- 9♀
♦அஜந்தா- Ajantha- 1♀
♦அஜயந்தா- Ajayandha- 2♀
♦அஜ்யந்தா- Ajyandha- 1♀
♦அஸ்மிதா- Asmita- 9♀
♦அஸ்வினி- Ashwini- 2♀
♦அஸ்வினிகுமாரி- Aswinikumari- 4♀
♦அஷ்டலட்சுமி- Astalakshmi- 6♀
♦அஷ்விதா- Ashwitha- 8♀
♦அஹல்யா- Ahalya- 3♀
♦அஹஸ்தியா- Agasthya- 1♀

A எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

Find tamil baby names girl

error:
Scroll to Top