கி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் கி

கி வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

கி வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

பெயர்NameAstro no. 
கிளிமொழிKilimoli9
கிருபாவதிKirubavathi5
கிருத்திகாKiruthika9
கிருஷ்ணகுமாரிKrishnakumari9
கிருஷ்ணமாலாKrishnamala8
கிருஷ்ணசெல்விKrishnaselvi3
கிருத்திKriti4

கி பெண் குழந்தைகளின் மற்ற பெயர்கள்

பெயர்NameAstro no.
கிஞ்சல்Kinjal3
கிரண்Kiran8
கிரண்மாயிKiranmayi2
கிரண்மாலாKiranmala8
கிரிஜாGirija9
கிரிஜாKrija4
கிரிஷாGirisha8
கிரிஷாKirisha3
கிரிஷ்மாGrishma3
கிரீஷ்மாGreeshma4
கிருதிலயாKiruthilaya9
கிருத்திகாKrittika9
கிருபாKiruba8
கிருபாKrupa4
கிருபாராணிKiruparani1
கிருபாலிKrupali7
கிருபாவதிKirupavathi1
கிருபாஷினிKirubashini4
கிருஷ்ணகாளிKrishnakali5
கிருஷ்ணம்மாள்Krishnammal2
கிருஷ்ணரூபிணிKrishnarupini5
கிருஷ்ணவள்ளிKrishnavalli1
கிருஷ்ணவாணிKrishnavani9
கிளாராGilara3
கிளிKili5
கிளியோபாட்ராGiliyopatra7

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error: