ச சா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் ச சா

ச சா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

ச வரிசை பெண் பெயர்கள்

♦சக்ரவர்த்தினி- Chakravarthini- 8♀
♦சதுரந்தா- Chaturanta- 8♀
♦சதுரா- Chatura- 9♀
♦சந்தரகலி- Chandrakali- 1♀
♦சந்தனா- Chandana- 1♀
♦சந்திரகலா- Chandrakala- 2♀
♦சந்திரகாந்தி- Chandrakanti- 5♀
♦சந்திரகோகிலா- Chandragokila- 5♀
♦சந்திரகௌரி- Chandragowri- 4♀
♦சந்திரபாக்யா- Chandrabhagya- 3♀
♦சந்திரபானு- Chandrabanu- 6♀
♦சந்திரபிம்பா- Chandrabimba- 4♀
♦சந்திரபிரபா- Chandraprabha- 5♀
♦சந்திரபுஷ்பா- Chandrapushpa- 4♀
♦சந்திரமணி- Chandramani- 5♀
♦சந்திரமதி- Chandramathi- 1♀
♦சந்திரமுகி- Chandramukhi- 3♀
♦சந்திரலேகா- Chandraleka- 6♀
♦சந்திரா- Chandira- 4♀
♦சந்திராகுமாரி- Chandrakumari- 5♀
♦சந்திராதேவி- Chandradevi- 8♀
♦சந்திராம்பிகா- Chandrambika- 4♀
♦சந்திரிகா- Chandirika- 6♀
♦சந்திரிகா- Chandrika- 6♀
♦சந்தோசம்மாள்- Santhosammal- 1♀
♦சம்பகமாலா- Champakmala- 8♀
♦சம்பகமாலினி- Champakamalini- 4♀
♦சம்பகவர்ணி- Champakavarni- 1♀
♦சரிதா- Charita- 6♀
♦சவுந்தரவல்லி – Soundaravalli- 5♀
♦சவுந்தா- Chaunta- 5♀

♦சஞ்சரி- Chanchari- 2♀
♦சஞ்சலா- Chanchala- 6♀
♦சஞ்சல்- Chanchal- 5♀
♦சண்டிகா- Chandika- 6♀
♦சந்தனா- Chandana- 1♀
♦சந்திரகாந்தா- Chandrakantha- 5♀
♦சந்திரஜா- Chandraja- 6♀
♦சந்திரா- Chandra- 4♀
♦சந்திரிமா- Chandrima- 8♀
♦சந்ரகாந்தா- Chandrakanta- 6♀
♦சந்ரபா- Chandrabha- 6♀
♦சபாலா- Chapala- 6♀
♦சப்லா- Chapla- 5♀
♦சம்பகா- Champaka- 9♀
♦சம்பா- Champa- 6♀
♦சரா- Chara- 4♀

சா வரிசை பெண் பெயர்கள்

♦சாதனா – Sathana- 1♀
♦சாந்தகுமாரி – Santha Kumari- 1♀
♦சாந்தா – Santha- 9♀
♦சாந்தாயினி – Saanthaayini- 5♀
♦சாந்தி – Shanthi- 7♀
♦சாந்தினி- Chandini- 8♀
♦சாம்பவதி- Champavathi- 3♀
♦சாம்பவி – Sambavi- 4♀
♦சாம்பிகா- Champika- 8♀
♦சாரதா – Saradha- 7♀
♦சாருநேத்ரா – Sarunethra- 8♀
♦சாருலதா – Saarulatha- 3♀
♦சார்மம்- Chashmum- 5♀
♦சார்வி- Charvi- 7♀
♦சாவித்ரி – Savithri- 7♀


♦சாகரிகா – Sakarika- 8♀
♦சாண்டி- Chandi- 3♀
♦சாத்வீகா – Sathveega- 7♀
♦சாந்தனி- Chandani- 9♀
♦சாந்தினிகா- Chandinika- 2♀
♦சாமலி- Chameli- 6♀
♦சாமன்- Chaman- 4♀
♦சாமுண்டீஸ்வரி- Chamundeshwari- 3♀
♦சாமெலி- Chameli- 6♀
♦சாய்வர்ஷா – Saivarsha- 8♀
♦சாரா – Sara- 3♀
♦சாரிலீலா- Charuleela- 5♀
♦சாரு- Charu- 6♀
♦சாருகேசி- Charukeshi- 4♀
♦சாருகேசினி- Charukeshini- 9♀
♦சாருசந்திரா- Charuchandra- 1♀
♦சாருசரிதா- Charucharita- 3♀
♦சாருசித்ரா- Charuchitra- 2♀
♦சாருசிலா- Charushila- 1♀
♦சாருதமா- Charudhama- 6♀
♦சாருதர்ஷனி- Charudarshini- 7♀
♦சாருதி- Charuthi- 7♀
♦சாருதேஷ்ணா- Charudesna- 4♀

♦சாருநாயணி- Charunayane- 3♀
♦சாருநேத்ரா- Charunetra- 1♀
♦சாருநேத்ரா – Saarunethraa- 1♀
♦சாருபாலா- Charubala- 4♀
♦சாருபாலா- Charuphala- 8♀
♦சாருமதி- Charumathi- 3♀
♦சாருரூபா- Charuroopa- 8♀
♦சாருலதா- Charulatha- 3♀
♦சாருலேகா- Charulekha- 7♀
♦சாருவதனி- Charuvathani- 9♀
♦சாருவி- Charuvi- 1♀
♦சாருஷீலா- Charusheela- 2♀
♦சாருஹாசினி- Charuhasini- 3♀
♦சார்லிகா- Charlika- 9♀
♦சாலமா- Chalama- 3♀
♦சாலனா- Chalana- 4♀
♦சாஹ்லா – Sahla- 5♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

குழந்தை வளர்ப்பு பொருட்கள்

error:
Scroll to Top