லி லீ லு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் லி லீ லு

லி லீ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன.

♦லிங்க நாயகி- Linganayagi- 1♀
♦லில்லி- Lilly- 7♀
♦லீலாகுமாரி- Leelakumari- 9♀
♦லீலாராணி- Leelarani- 5♀
♦லீலாவதி- Leelavathi- 5♀
♦லீலாவதி- Lilavati- 5♀

♦லிபி- Lipi- 1♀
♦லிபிகா- Lipika- 4♀
♦லிப்னி- Libni- 1♀
♦லியோரா- Leora- 6♀
♦லீமா- Leema- 9♀
♦லீலா- Leela- 8♀
♦லீலாமயீ- Leelamayee- 3♀
♦லீனா- Leena- 1♀
♦லூசியா- Lucia- 1♀
♦லூனஷா- Lunasha- 4♀

Find tamil baby names girl

error:
Scroll to Top