இ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் இ

இ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தைகளின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

இ பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

♦இசை- Isai- 2♀
♦இசைஅரசி- Isaiarasi- 5♀
♦இசைகனி- Isaikani- 1♀
♦இசைக்கதிர்- Isaikkathir- 8♀
♦இசைக்கொடி- Isaikkodi- 7♀
♦இசைக்கோமகள்- Isaikkomagal- 1♀
♦இசைச்செல்வம்- Isaiselvam- 2♀
♦இசைச்செல்வி- Isaiselvi- 6♀
♦இசைத்தேவி- Isaithevi- 3♀
♦இசைநாகி- Isainagai- 7♀
♦இசைநாயகி- Isainayagi- 5♀
♦இசைநிலா- Isainila- 2♀
♦இசைநேயம்- Isaineyam- 6♀
♦இசைமகள்- Isaimagal- 9♀
♦இசைமறை- Isaimarai- 8♀
♦இசைமுரசு- Isaimurasu- 5♀
♦இசைமொழி- Isaimozhi- 1♀
♦இசையமுதம்- Isaiyamutham- 5♀
♦இசையமுது- Isaiyamuthu- 3♀
♦இசையரசி- Isaiyarasi- 3♀
♦இசையொளி- Isaiyoli- 9♀
♦இசைவாணி- Isaivani- 3♀
♦இதயராணி- Idhayarani- 9♀
♦இதயரோஜா- Idhayaroja- 2♀
♦இதயலில்லி- Idhayalilli- 3♀

♦இந்திர பிரியதர்ஷினி- Indra Priyadashini- 8♀
♦இந்திரகுமாரி- Indirakumari- 2♀
♦இந்திரபானு- Indrabanu- 3♀
♦இந்திரா- Indira- 1♀
♦இந்திரா- Indra- 1♀
♦இந்திராகாந்தி- Indraganthi- 6♀
♦இந்திராணி- Indirani- 6♀
♦இந்திராதேவி- Indiradevi- 5♀
♦இந்து- Indhu- 2♀
♦இந்துகலா- Indhukala- 9♀
♦இந்துபிரபா- Induprabha- 4♀
♦இந்துமதி- Indumathi- 9♀
♦இந்துமாலினி- Indumalini- 7♀
♦இந்துமுகி- Indumukhi- 2♀
♦இந்துமௌலி- Indumauli- 5♀
♦இந்துவதனி- Indhuvathani- 5♀
♦இந்ராதேவி- Indradevi- 5♀
♦இமணி- Imani- 1♀
♦இமை- Imai- 5♀
♦இமையெழில்- Imaiyezhil- 9♀
♦இயலக்கியச்சுடர்- Iyalakkiyasudar- 6♀
♦இயலரசி- Iyalarasi- 5♀
♦இயலரசு- Iyalarasu- 8♀
♦இயலிசை- Iyalisai- 4♀
♦இயலிசைக்கதிர்- Iyalisaikathir- 8♀
♦இயலிசைக்கோமகள்- Iyalisaikomagal- 1♀
♦இயலிசைச்சுடர்- Iyalisaisudar- 4♀
♦இயலிசைச்செல்வம்- Iyalisaiselvam- 4♀
♦இயலிசைச்செல்வி- Iyalisaiselvi- 8♀
♦இயலிசைத்தேவி- Iyalisaidevi- 8♀

♦இயலிசைப்பாமகள்- Iyalisaipamagal- 1♀
♦இயலிசைப்பாவியம்- Iyalisaippaviyam- 8♀
♦இயலிசைமணிம்- Iyalisaimanim- 9♀
♦இயலிசைமதி- Iyalisaimathi- 1♀
♦இயலிசைமாமணி- Iyalisaimamani- 1♀
♦இயற்றமிழ்- Iyattramzh- 6♀
♦இயற்றமிழ்ச்சுடர்- Iyattramilsudar- 2♀
♦இயற்றமிழ்மணி- Iyattramilmani- 3♀
♦இயற்றமிழ்மதி- Iyattramilmathi- 8♀
♦இயற்றமிழ்மாமணி- Iyattramilmamani- 8♀
♦இராவதி- Iravati- 8♀
♦இருதயராணி- Iruthayarani- 1♀
♦இருவாட்சி- Iruvachi- 1♀
♦இலக்கணி- Ilakkani- 5♀
♦இலக்கிய முரசு- Ilakkiyamurasu- 1♀
♦இலக்கியக்கதிர்- Ilakkiyakkathi- 4♀
♦இலக்கியநேயம்- Ilakkiyaneyam- 2♀
♦இலக்கியமணி- Ilakkiyamani- 8♀
♦இலக்கியமதி- Ilakkiyamathi- 4♀
♦இலக்கியமாமணி- Ilakkiyamamani- 4♀
♦இலக்கியம்- Ilakkiyam- 2♀
♦இலக்கியா- Ilakkiya- 7♀
♦இலட்சியா- Ilatsia- 8♀
♦இளங்கதிர்- Ilankathir- 4♀
♦இளங்கவி- Ilankavi- 7♀
♦இளங்கனி- Ilankani- 8♀
♦இளங்கிளி- Ilankili- 5♀
♦இளங்குமாரி- Ilankumari- 1♀
♦இளங்குயிலி- Ilankuyili- 6♀
♦இளங்குயில்- Ilanguyil- 2♀
♦இளங்குயில்- Ilankuil- 8♀
♦இளங்கொடி- Ilankodi- 3♀
♦இளங்கொடி- Ilangodi- 8♀

♦இளஞ்சுடர்- Ilanjudar- 9♀
♦இளதேவி- Eladevi- 4♀
♦இளதேவி- Iladevi- 8♀
♦இளநகை- Ilanagai- 9♀
♦இளநங்கை- Ilanangai- 5♀
♦இளநிலா- Ilanila- 4♀
♦இளந்தமிழ்- Ilanthamil- 9♀
♦இளந்தென்றல்- Ilanthenral- 6♀
♦இளமணி- Ilamani- 5♀
♦இளமதி- Ilamathi- 1♀
♦இளமதி- Elamathi- 6♀
♦இளமயில்- Ilamayil- 1♀
♦இளம்பிறை- Ilampirai- 7♀
♦இளயராணி- Ilayarani- 9♀
♦இளவஞ்சி- Ilavanji- 6♀
♦இளவரசி- Ilavarasi- 2♀
♦இளவரசி- Elavarasi- 7♀
♦இளவழகி- Ilavazagi- 7♀
♦இளவெழிலி- Ilavezhili- 5♀

♦இளவெழில்- Ilavezhil- 5♀
♦இளவேணி- Ilaveni- 9♀
♦இளையபாரதி- Ilaiyabarathi- 8♀
♦இளையவள்- Ilaiyaval- 2♀
♦இறைக்கோமகள்- Iraikomagal- 7♀
♦இறைநேயம்- Iraineyam- 5♀
♦இறைப்பா- Iraippavai- 3♀
♦இறைப்பாமகள்- Iraippamagal- 5♀
♦இறைப்பாவியம்- Iraippaviyam- 5♀
♦இறைமணி- Iraimani- 2♀
♦இறைமதி- Iraimathi- 7♀
♦இறைமறை- Iraimarai- 7♀
♦இறைமாட்சி- Iraimatchi- 1♀
♦இறைமுரசு- Iraimurasu- 4♀
♦இறைமொழி- Iraimozhi- 9♀
♦இறையருளி- Iraiyaruli- 6♀
♦இறையருள்- Iraiarul- 8♀
♦இறையறிவு- Iraiarivu- 9♀
♦இறையொளி- Iraiyoli- 8♀
♦இனிகா- Inika- 8♀
♦இனிதா- Initha- 7♀
♦இனிமை- Inimai- 1♀
♦இனிமொழி- Inimoli- 9♀
♦இனிமொழியாள்- Inimoliyaal- 3♀
♦இனியமொழி- Iniyamozhi- 3♀
♦இனியவள்- Iniyaval- 3♀
♦இனியாள்- Iniyaal- 8♀
♦இன்குறளி- Inkurali- 5♀
♦இன்தமிழ்- Intamil- 6♀

♦இன்தமிழ்ச்செல்வம்- Intamilselvam- 6♀
♦இன்தமிழ்ச்செல்வி- Intamilselvi- 1♀
♦இன்பநாயகி- Inbanayagi- 2♀
♦இன்பம்- Inbam- 3♀
♦இன்பவல்லி- Inbavalli- 1♀
♦இன்பவள்ளி- Inbavalli- 1♀
♦இன்பவேணி- Inbaveni- 4♀
♦இன்முல்லை- Inbamullai- 4♀
♦இன்மொழி- Inmozhi- 4♀
♦இன்னிசை- Innisai- 3♀
♦இன்னிசைக்கதிர்- Innisaikkathi- 9♀
♦இன்னிசைக்கொடி- Innisaikkodi- 8♀
♦இன்னிசைக்கோமகள்- Innisaikkomagal- 2♀
♦இன்னிசைப்பாவியம்- Innisaippaviyam- 7♀
♦இன்னிசைமணி- Innisaimani- 4♀
♦இன்னிசைமதி- Innisaimathi- 9♀
♦இன்னிசைமாமணி- Innisaimaamani- 1♀
♦இன்னிசைமாமதி- Innisaimamathi- 5♀
♦இன்னிலவு- Innilavu- 3♀
♦இன்னிலா- Innila- 5♀
♦இன்னெழில்- Innezhil- 7♀
♦இஷ்டதேவதை- Eshtadevathai- 6♀

இ பெண் குழந்தைகளின் பெயர்கள் மற்ற பெயர்கள்

♦இக்சுலா- Ikshula- 9♀
♦இசைஅமுது- Isaiamudhu- 7♀
♦இதயா- Idhaya- 3♀
♦இதிகா- Idika- 7♀
♦இந்திரகாந்தா- Indrakanta- 3♀
♦இந்திரயாணி- Indrayani- 5♀
♦இந்திரஜா- Indraja- 3♀
♦இந்திராக் ஷி- Indrakshi- 3♀
♦இந்திரிணா- Indrina- 6♀
♦இந்து- Indu- 3♀
♦இந்துகலா- Indukala- 1♀
♦இந்துகா- Indhuka- 5♀
♦இந்துகாந்தா- Indukantha- 4♀
♦இந்துமா- Induma- 8♀
♦இந்துமுகி- Indhumuki- 2♀
♦இந்துரேகா- Indurekha- 1♀
♦இந்துரேகா- Indureka- 2♀
♦இந்துலேகா- Indulekha- 4♀

♦இந்துலேகா- Induleka- 5♀
♦இந்துவதனி- Induvadani- 9♀
♦இந்துஜா- Induja- 5♀
♦இந்துஷா- Indusha- 4♀
♦இந்ராணி- Indrani- 6♀
♦இரஜா- Iraja- 3♀
♦இனன்யா- Inanya- 1♀
♦இனா- Ina- 6♀
♦இனாயத்- Inayath- 6♀
♦இனாஸ்- Inas- 7♀
♦இனியா- Iniya- 4♀
♦இனியாள்- Iniyal- 7♀
♦இனு- Inu- 8♀
♦இன்பசாகரி- Inbasagari- 9♀
♦இஜயா- Ijaya- 1♀
♦இஸ்பிதா- Ipsita- 2♀
♦இஷா- Isha- 1♀
♦இஷானா- Ishana- 7♀
♦இஷானி- Ishani- 6♀
♦இஷானிகா- Ishanika- 9♀
♦இஷான்வி- Ishanvi- 1♀
♦இஷி- Ishi- 9♀
♦இஷிகா- Ishika- 3♀
♦இஷிதா- Ishita- 3♀
♦இஷ்தா- Ishta- 3♀


Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


error:
Scroll to Top