லா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் லா

லா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன.

♦லாரன்யா- Laranya- 9♀
♦லாலாமணி- Laalamani- 4♀
♦லாவண்யகௌரி- Lavanyagowri- 4♀
♦லாவண்யா- Lavanya- 4♀
♦லாவண்யாகுமாரி- Lavanyakumari- 5♀

♦லாரிகா- Larika- 7♀
♦லாலன்- Lalan- 4♀
♦லாலன்யா- Lalana- 5♀
♦லாலி- Lali- 7♀
♦லாலிமா- Lalima- 3♀
♦லாவணி- Lavani- 5♀
♦லாவெணியா- Lavenia- 1♀
♦லாஷ்யா- Laasya- 5♀

ல வரிசை பெண் பெயர்கள்

♦லக்கி- Lakhi- 5♀
♦லக்சணா- Lakshana- 4♀
♦லக்சன்யா- Lakshanya- 2♀
♦லட்சுமி- Lakshmi- 4♀
♦லட்சுமிகலா- Lakshmikala- 8♀
♦லட்சுமிகுமாரி- Lakshmikumari- 2♀
♦லட்சுமிதேவி- Lakshmidevi- 5♀
♦லட்சுமிபாலா- Lakshmibala- 8♀
♦லட்சுமிபிரபா- Lakshmiprabha- 2♀
♦லதா- Latha- 6♀
♦லதாங்கி- Lathanki- 4♀
♦லதாதேவி- Lathadevi- 1♀
♦லலிதா- Lalita- 1♀
♦லலிதா- Lalitha- 9♀
♦லலிதாகுமாரி- Lalithakumari- 1♀
♦லலிதாதேவி- Lalithadevi- 4♀
♦லலிதாமேரி- Lalithamari- 5♀
♦லலிதாமோகனா- Lalitamohana- 8♀
♦லலிதாம்ணி- Lalithamani- 1♀
♦லலிதாம்பாள்- Lalithambal- 1♀
♦லலிதாம்பிகை- Lalithambigai- 5♀
♦லலிதாம்பிகை- Laithambikai- 6♀
♦லல்லி- Lalli- 1♀

♦லக்சகி- Lakshaki- 9♀
♦லக்சயா- Lakshya- 5♀
♦லக்சனா- Lakshana- 4♀
♦லக்சா- Laksha- 7♀
♦லக்சி- Lakshi- 6♀
♦லக்சிதா- Lakshitha- 8♀
♦லக்ஸ்மி- Laxmi- 5♀
♦லட்சுமிபாய்- Lakshmibai- 4♀
♦லட்சுமிஸ்ரீ- Lakshmishree- 2♀
♦லதாகரா- Latakara- 2♀
♦லதாங்கி- Latangi- 1♀
♦லதிகா- Latika- 9♀
♦லவாங்கி- Lavangi- 6♀
♦லவாலி- Lavali- 3♀
♦லஜிதா- Lajita- 8♀
♦லஜ்வதி- Lajvati- 3♀
♦லஜ்வந்தி- Lajvanti- 8♀
♦லஜ்வந்தி- Lajwanti- 9♀
♦லஜ்வாடி- Lajwati- 4♀
♦லஜ்ஜா- Lajja- 7♀
♦லஜ்ஜாவதி- Lajjawati- 6♀
♦லஹுவி- Laghuvi- 8♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top