ஐ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love


பெண் குழந்தை பெயர்கள் ஐ

ஐ வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை களின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

♦ஐக்கியா- Aikya- 2♀
♦ஐங்கினி- Aingini- 9♀
♦ஐந்தவி- Ainthavi- 3♀
♦ஐந்திணை- Ainthinai- 4♀
♦ஐந்திணைகுமாரி- Ainthinaikumari- 5♀
♦ஐந்திணைக்கதிர்- Ainthinaikathir- 8♀
♦ஐந்திணைக்கோடி- Ainthinaikodi- 7♀
♦ஐந்திணைத்தமிழ்- Ainthinaithamiz- 9♀
♦ஐந்திணைநங்கை- Ainthinainangai- 5♀
♦ஐந்திணைமதி- Ainthinaimathi- 1♀
♦ஐந்திணையரசி- Ainthinaiyarasi- 5♀
♦ஐந்திணையருவி- Ainthinaiyaruvi- 1♀
♦ஐந்திணையருளி- Ainthinaiyaruli- 9♀
♦ஐந்திணையருள்- Ainthinaiyaruli- 9♀
♦ஐந்தொகையாள்- Ainthogaiyaal- 6♀
♦ஐம்பாலருவி- Aimbalaruvi- 1♀
♦ஐம்பாலழகி- Aimbalazhaki- 4♀
♦ஐம்பாலழகு- Aimbalaku- 8♀
♦ஐம்பாலெழிலி- Aimbalezhili- 8♀
♦ஐம்பாலெழில்- Aimbalezhil- 8♀
♦ஐம்பாழெலினி- Aimbazhelini- 1♀
♦ஐம்பாற்செல்வி- Aimbarselvi- 3♀
♦ஐம்மொழி- Aimmozhi- 4♀
♦ஐம்மொழியாள்- Aimmozhiyaal- 7♀
♦ஐயம்மா- Aiyamma- 9♀
♦ஐயம்மாள்- Aiyammal- 3♀
♦ஐயனார்க்கொடி- Aiyanarkodi- 9♀
♦ஐராவதி- Eiravati- 4♀
♦ஐவணம்- Aivanam- 7♀
♦ஐவருக்குந்தேவி- Aivarukunthevi- 2♀
♦ஐவாய்மான்- Aivaiman- 7♀
♦ஐவிரலி- Aivirali- 9♀
♦ஐவிலன்- Aivilan- 5♀

♦ஐராவதி- Airavathi- 8♀
♦ஐஸ்வரி- Ishwari- 6♀
♦ஐஸ்வர்யா- Aishwarya- 6♀
♦ஐஸ்வர்யா- Ishwarya- 5♀


Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top