கே கோ ஹ ஹி பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் – கே கோ ஹ ஹி புனர்பூசம் நட்சத்திரம்

கே கோ ஹ ஹி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦கேசிகா- Keshika- 1♀
♦கோகிலா- Gokila- 1♀
♦கோமதி- Gomathi- 1♀
♦கோமளவர்த்தினி- Komalavarthini- 1♀
♦கோமளவள்ளி- Komalavalli- 1♀
♦கேசவர்த்தினி- Kesavarthini- 2♀
♦கேசவள்ளி- Kesavalli- 2♀
♦கோகிலவாணி- Gokilavani- 2♀
♦கோமேதகா- Gomedhaka- 2♀
♦கோதைமலர்- Kodimalar- 3♀
♦கோமலதேவி- Komaladevi- 3♀
♦கோமளம்- Komalam- 3♀
♦கோமளாதேவி- Komaladevi- 3♀
♦கோதாதேவி- Goda Devi- 4♀
♦கோதைநாயகி- Kothainayagi- 4♀
♦கோபாலரூபிணி- Gopalarupini- 4♀
♦கோப்பெரும்தேவி- Koperumdevi- 4♀
♦கேசவினோதினி- Kesavinodhini- 5♀
♦கோதைமல்லி- Kodimalli- 5♀
♦கோபிகா- Gopika- 5♀
♦கோலவிழி- Kolavizhi- 5♀
♦கேசவகுமாரி- Kesavakumari- 6♀
♦கோமகள்- Komagal- 6♀
♦கோமாதா- Komatha- 6♀
♦கோவர்த்தினி- Govarthini- 6♀
♦கேசவவர்த்தினி- Kesavavarthini- 7♀
♦கோகிலாராணி- Gokilarani- 7♀
♦கோதைநாயகி- Kothainayaki- 8♀
♦கோதைமுல்லை- Kodimullai- 8♀
♦கோமளா- Komala- 8♀
♦கோவர்த்தரூபிணி- Govartharupini- 8♀
♦கோதை- Godai- 9♀
♦கோலமயில்- Kolamayil- 9♀

♦கேசரி- Kesari- 9♀
♦கேசி- Keshi- 7♀
♦கேசினி- Keshini- 3♀
♦கேதகி- Ketaki- 3♀
♦கேதாரா- Kedara- 4♀
♦கேதாரிகௌரி- Kedarigouri- 1♀
♦கேதுமாலா- Ketumala- 3♀
♦கேயூரி- Keyuri- 8♀
♦கேவா- Keva- 3♀
♦கோகிலா- Kokila- 5♀
♦கோசலை- Kosalai- 5♀
♦கோடீஸ்வரி- Kodeshwari- 5♀
♦கோதவரி- Godavari- 5♀
♦கோதா- Goda- 9♀
♦கோதாவ்ரி- Godavri- 4♀
♦கோதை- Kothai- 1♀
♦கோதை- Kodhai- 3♀
♦கோபிகை- Gopikai- 5♀
♦கோபிலா- Gopila- 6♀
♦கோமதி- Gomati- 2♀
♦கோமதி- Komathi- 5♀
♦கோமளசெல்வி- Komalaselvi- 3♀
♦கோமினி- Gomini- 4♀
♦கோமேஸ்வரி- Komeshwari- 5♀
♦கோராங்கி- Gourangi- 2♀
♦கோரோச்சனா- Gorochana- 1♀
♦கோஹினூர்- Kohinoor- 6♀

♦ஹசினிகா- Hasinika- 9♀
♦ஹசீனா மர்யம்- Hasina Maryam- 6♀
♦ஹசுமதி- Hasumathi- 1♀
♦ஹமஷ்வேதா- Himashwetha- 7♀
♦ஹம்ச கீதா- Hamsa Geetha- 7♀
♦ஹம்ச மாலா- Hamsa Mala- 6♀
♦ஹம்சகீதா- Hamsageeta- 8♀
♦ஹம்சபதி- Hamsapadike- 7♀
♦ஹம்சமலர்- Hamsamalar- 6♀
♦ஹம்சவர்த்தினி- Hamasavarthini- 9♀
♦ஹம்சவாகினி- Hamsavahini- 6♀
♦ஹம்சவானி- Hamshawani- 7♀
♦ஹம்சவீணா- Hamsaveena- 8♀
♦ஹம்சவேணி- Hamsaveni- 2♀

♦ஹம்சா- Hamsa- 6♀
♦ஹம்சி- Hamsi- 5♀
♦ஹம்சினி- Hamsini- 1♀
♦ஹயந்திகா- Hayanthika- 8♀
♦ஹரிணா- Harina- 6♀
♦ஹரிணி- Harini- 5♀
♦ஹரிதா- Haritha- 2♀
♦ஹரிதா- Harita- 3♀
♦2ஹரிதா சிந்தியாஷினி- Haritha Sinthiyashini- 4♀
♦ஹரிபாலா- Haribala- 7♀
♦ஹரிபிரியா- Haripriya- 6♀
♦ஹரிவத்ஷா- Harivathsa- 8♀
♦ஹரிவர்ஷா- Harivarsha- 6♀
♦ஹரினா- Harina- 6♀
♦ஹரினி- Harini- 5♀
♦ஹரினிவேதா- Harinivetha- 7♀
♦ஹரிஷ்மிதா- Harismita- 8♀
♦ஹர்திகா- Hardika- 7♀
♦ஹர்திகா- Hardika- 7♀
♦ஹர்ஷணா- Harshana- 7♀
♦ஹர்ஷதயாயினி- Harshadayini- 9♀
♦ஹர்ஷதா- Harshada- 6♀
♦ஹர்ஷபிரதா- Harshaprada- 5♀
♦ஹர்ஷபிரபா- Harshaprabha- 2♀
♦ஹர்ஷவர்த்தினி- Harshavardini- 6♀
♦ஹர்ஷவர்ஹினி- Harshavarhini- 1♀
♦ஹர்ஷா- Harsha- 1♀
♦ஹர்ஷி- Harshi- 9♀
♦ஹர்ஷிகா- Harshika- 3♀
♦ஹர்ஷிகா- Harsika- 4♀
♦ஹர்ஷிதா- Harshitha- 2♀
♦ஹர்ஷினி- Harshini- 5♀
♦ஹவிஷ்மதி- Havishmathi- 1♀
♦ஹன்சினி- Hansini- 2♀
♦ஹன்யா- Hanya- 4♀
♦ஹஸிதா- Hasita- 4♀
♦ஹஸினா- Hasina- 7♀
♦ஹஸ்தா- Hastha- 3♀
♦ஹஷிதா- Hasita- 4♀
♦ஹாசந்தி- Hasanthi- 8♀
♦ஹாசினி- Hasini- 6♀
♦ஹாந்திகா- Hasanthika- 2♀
♦ஹாமர்ஷீல்டு- Hamarshild- 3♀
♦ஹார்பர்- Harper- 3♀
♦ஹாஸினாபானு- Hasina Banu- 9♀
♦ஹாஷிகா- Hasika- 4♀

♦ஹிதிஷினி- Hityshini- 4♀
♦ஹிந்து- Hindu- 2♀
♦ஹிந்துமதி- Hindumathi- 8♀
♦ஹிந்துஜா- Hinduja- 4♀
♦ஹிமாகௌரி- Himagowri- 4♀
♦ஹிமாமணி- Himamani- 5♀
♦ஹிமார்ஷ்மி- Himarashmi- 9♀
♦ஹிமாலினி- Himalini- 3♀
♦ஹிமானி- Himani- 9♀
♦ஹிமாஷ்வேதா- Himashwetha- 7♀
♦ஹிரண்மேதா- Hiranmetha- 7♀
♦ஹிரண்யா- Hiranya- 4♀
♦ஹிரன்மாயி- Hiranmayi- 8♀
♦ஹிரிதயவீணா- Hridayaveena- 5♀
♦ஹிரிதயா- Hridaya- 3♀
♦ஹிரித்யா- Hridya- 2♀
♦ஹிரிமணி- Hirinmani- 5♀
♦ஹிரில்லேகா- Hrillekha- 3♀
♦ஹீமஜா- Himaja- 6♀
♦ஹீமாகவுரி- Himagouri- 2♀
♦ஹீரா- Heera- 1♀
♦ஹீர்கனி- Heerkani- 8♀
♦ஹீனா- Heena- 6♀

♦ஹெடல்- Hetal- 1♀
♦ஹெப்சிபா- Hepshiba- 5♀
♦ஹெலன்- Helan- 4♀
♦ஹெலிபெக்- Helinpek- 8♀
♦ஹென்னா- Henna- 6♀
♦ஹேமகந்தா- Hemkanta- 1♀
♦ஹேமகுமாரி- Hemakumari- 1♀
♦ஹேமச்சந்திரா- Hemachandra- 4♀
♦ஹேமந்தினி- Hemanthini- 2♀
♦ஹேமபிரபா- Hemaprabha- 1♀
♦ஹேமபுதல்வி- Hemaputhali- 6♀
♦ஹேமபுஷ்பா- Hemapushpa- 9♀
♦ஹேமரேகா- Hemarekha- 7♀
♦ஹேமலதா- Hemalatha- 6♀
♦ஹேமலா- Hemala- 4♀
♦ஹேமலேகா- Hemalekha- 1♀
♦ஹேமல்- Hemal- 3♀
♦ஹேமவர்ணா- Hemavarna- 2♀
♦ஹேமவர்ணி- Hemavarni- 1♀
♦ஹேமஸ்ரீ- Hemashri- 9♀
♦ஹேமா- Hema- 9♀
♦ஹேமாக் ஷி- Hemakshi- 2♀
♦ஹேமாங்கி- Hemangi- 3♀
♦ஹேமாங்கினி- Hemangini- 8♀
♦ஹேமாசந்திரா- Hemachandra- 4♀
♦ஹேமாதேவி- Hemadevi- 4♀
♦ஹேமாத்ரி- Hemadri- 4♀
♦ஹேமாந்தி- Hemanti- 7♀
♦ஹேமாபுஜம்- Hemapujam- 7♀
♦ஹேமாமாலினி- Hemamalini- 4♀
♦ஹேமாவதி- Haimavathi- 2♀
♦ஹேமாவதி- Hemavathy- 4♀
♦2ஹேமாவதி- Hemavati- 7♀
♦ஹேமானி- Hemani- 5♀
♦ஹேமி- Haimi- 4♀
♦ஹேம்லதா- Hemlata- 6♀
♦ஹேரம்பா- Heramba- 3♀
♦ஹைமா- Hyma- 2♀

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பரணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

கார்த்திகை நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

திருவாதிரை நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

பூசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

மகம்  நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பூரம்  நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சித்திரை நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சுவாதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

விசாகம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

அனுசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

கேட்டை நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

மூலம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பூராடம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திராடம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

திருவோணம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சதயம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெயர்கள் >>

ரேவதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

error:
Scroll to Top