மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

Spread the love

மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

மு வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦முகாம்பிகை- Mugambikai- 6♀
♦முகுலா- Mukula- 7♀
♦முடியரசி- Mudiyarasi- 3♀
♦முத்தமிழரசி- Muthamilarasi- 1♀
♦முத்தமிழ் – Muthamizh- 2♀
♦முத்தமிழ்செல்வி- Muthamilselvi- 2♀
♦முத்தமிழ்பாவை – Muthamizh Paavai- 7♀
♦முத்தம்மாள் – Muthammal- 3♀
♦முத்தரசி- Mutharasi- 2♀
♦முத்தழகு – Muthazhagu- 9♀
♦முத்தாம்பிகை- Muthambikai- 9♀
♦முத்துகருப்பி- Muthukaruppi- 4♀
♦முத்துகுமாரி- Miuthukumari- 3♀
♦முத்துசிப்பி- Muthuchippi- 9♀
♦முத்துநகை- Muthunagai- 7♀
♦முத்துநாயகி- Muthunayagi- 5♀
♦முத்துப்பேச்சி – Muthupechi- 7♀
♦முத்துமணி- Muthumani- 3♀
♦முத்துமாலை- Muthumalai- 2♀
♦முத்துமீனால்- Muthumeenal- 7♀
♦முத்துலட்சுமி – Muthulakshmi- 3♀
♦முத்துவழுதி – Muthuvazhuthi- 9♀
♦முத்துவள்ளி- Muthuvalli- 4♀
♦முத்தொளி – Mutholi- 8♀
♦முத்ரா- Mudra- 3♀
♦முத்ரிகா- Mudrika- 5♀
♦முல்லை – Mullai- 5♀
♦முல்லைசரம்- Mullaicharam- 4♀
♦முல்லைசெல்வி- Mullaiselvi- 9♀
♦முல்லைநாயகி- Mullainayagi- 8♀
♦முல்லைமணி – Mullaikmani- 8♀
♦முல்லைமணிமொழி – Mullaimanimozhi- 5♀
♦முல்லைவடிவு- Mullaivadivu- 3♀

♦முக்தா- Mukta- 3♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top