நோ ய யி யு ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – நோ ய யி யு கேட்டை நட்சத்திரம்

நோ ய யி யு கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

தமிழ் ஆண் பெயர்கள் நோ ய யி யு

பெயர்Name
யசோதர்Yashodhar
யசோதர்Yasodhar
யசோதரன்Yasodaran
யசோதன்Yashodhan
யசோதாகிருபாYasodha Kirupa
யத்திராசுYathirasu
யத்திராசாYathirasa
யதிந்தராYatindra
யந்திரகுமார்Yanthirakumar
யந்திரசேனன்Yanthirasenan
யந்திரசேனாYanthirasena
யந்திரதாசுYanthiradasu
யந்திரநந்தன்Yanthirananthan
யந்திரநாதன்Yanthiranathan
யந்திரவதனன்Yanthiravathanan
யந்திரன்Yanthiran
யமுனகிரிYamunagiri
யமுனகுமார்Yamunakumar
யமுனதுரைYamunadurai
யமுனநந்தன்Yamunanandan
யமுனநாதன்Yamunanathan
யமுனநேசன்Yamunanesan
யமுனவாசன்Yamunavasan
யமுனவேந்தன்Yamunaventhan
யமுனன்Yamunan
யயதிYayati
யவீந்தரன்Yaveentharan
யவேந்தர்Yavendar
யவேந்தரன்Yavendran
யவேந்தன்Yavendan
யுக்தாYukta
யுவகுமார்Yuvakumar
யுவசிவாYuvamani
யுவதாரணிYuvathaarani
யுவதாராYuvathaara
யுவநந்தன்Yuvanandan
யுவமணிYuvamani
யுவரவிராசுYuvaravirasu
யுவராசன்Yuvarasan
யுவராசுYuvarasu
யுவராசகுமார்Yuvarasakumar
யுவராசாYuvarasa
யுவன்Yuvan
யூகேந்திரன்Yugendran

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

Nameபெயர்
Yangyeshwarயங்கேஸ்வர்
Yangyeshwaranயங்கேஷ்வரன்
Yashodharயசோதர்
Yasodharயசோதர்
Yasodaranயசோதரன்
Yashodhanயசோதன்
Yasodha Kirupaயசோதாகிருபா
Yathirasaயத்திராசா
Yathirasuயத்திராசு
Yathirajயத்திராஜ்
Yatirajயத்திராஜ்
Yathirajaயத்திராஜா
Yatishயத்திஷ்
Yatneshயத்னேஷ்
Yathajithயதஜித்
Yatindraயதிந்தரா
Yatiyasaயதியாசா
Yathishaயதிஷா
Yanthirakumarயந்திரகுமார்
Yanthirasenanயந்திரசேனன்
Yanthirasenaயந்திரசேனா
Yanthiradasuயந்திரதாசு
Yanthiradasயந்திரதாஸ்
Yanthirananthanயந்திரநந்தன்
Yanthiranathanயந்திரநாதன்
Yanthirarajயந்திரராஜ்
Yanthiravathananயந்திரவதனன்
Yanthiranயந்திரன்
Yamajitயமாஜித்
Yamhaயமாஹா
Yamahilயமாஹில்
Yamunagiriயமுனகிரி
Yamunakumarயமுனகுமார்
Yamunaduraiயமுனதுரை
Yamunanandanயமுனநந்தன்
Yamunanathanயமுனநாதன்
Yamunanesanயமுனநேசன்
Yamunavasanயமுனவாசன்
Yamunaventhanயமுனவேந்தன்
Yamunanயமுனன்
Yayatiயயதி
Yalir Kamalயலிர் கமால்
Yaveentharயவீந்தர்
Yaveentharanயவீந்தரன்
Yavendarயவேந்தர்
Yavendranயவேந்தரன்
Yavendanயவேந்தன்
Yaswanthயஸ்வந்த்
Yastiயஷ்தி
Yashwantயஷ்வந்த்
Yashwanthயஷ்வந்த்
Yashvasinயஷ்வாசின்
Yashodharயஷோதர்
Yashodhanயஷோதன்
Yashodevயஷோதேவ்
Yasholயஷோல்
Yuktaயுக்தா
Yuvakumarயுவகுமார்
Yuvamaniயுவசிவா
Yuvathaaraniயுவதாரணி
Yuvathaaraயுவதாரா
Yuvanandanயுவநந்தன்
Yuvamaniயுவமணி
Yuvaravirasuயுவரவிராசு
Yuvaravirajயுவரவிராஜ்
Yuvarajanயுவராஐன்
Yuvarasakumarயுவராசகுமார்
Yuvarasanயுவராசன்
Yuvarasaயுவராசா
Yuvarasuயுவராசு
Yuvarajயுவராஜ்
Yuvarajakumarயுவராஜகுமார்
Yuvarajaயுவராஜா
Yuvanயுவன்
Yuvalயுவால்
Yugendranயூகேந்திரன்

நட்சத்திரப்படி ஆண் பெயர்களை அமைத்துக் கொள்ள

ரோகிணி நட்சத்திர பெயர்கள்

திருவாதிரை ஆண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் ஆண் பெயர்கள்

பூச நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் ஆண் பெயர்கள்

மகம்  ஆண் பெயர்கள்

பூரம் ஆண் பெயர்கள்

உத்திரம் ஆண் பெயர்கள்

அஸ்தம் ஆண் பெயர்கள்

சித்திரை ஆண் பெயர்கள்

சுவாதி ஆண் பெயர்கள்

விசாகம் ஆண் பெயர்கள்

அனுசம் ஆண் பெயர்கள்

கேட்டை ஆண் பெயர்கள்

மூலம் ஆண் பெயர்கள்

பூராடம் ஆண் பெயர்கள்

உத்திராடம் ஆண் பெயர்கள்

திருவோணம் ஆண் பெயர்கள்

அவிட்டம் ஆண் பெயர்கள்

சதயம் ஆண் பெயர்கள்

புரட்டாதி ஆண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி ஆண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top