முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

Spread the love

முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் இங்கு தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது.

அ ஆ வரிசை முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

அகமதுனிஸா Ahamadunnisa
அகியா Akiya
அக்சரா Akshara
அக்தரீ Akthari
அக்தர்பேகம் Akthar Begum
அதீபா Adeepa
அதுபா பேகம் Adubha Begum
அபா Aba
அபாஸா Abasa
அபிதாபர்வீன் Abithaparvin
அபியா Abiya
அபியுதய் Abiyathyai
அபுஜல்பேகம் Abujalbegum
அமிடா Amita
அமிதாபீவி Amithabevi
அமீருனிஸா Amirunisa
அமீனா Ameena
அம்ரோஸ் பேகம் Aprose Begum
அரீஃபா Arifa
அர்ஷீ Arshi
அலாதினி Ahladini
அல்கா Alga
அல்மாஸ் Almas
அல்மாஸ்பானு Almas Banu
அனிஸ் பாத்திமா Anish Fathima
அனிஷா Anisha
அனீஸா Anisha
அனீஸ்பாத்திமா Anishfathima
அனீஷாபானு Anishabanu
அஜமுஹி Ajamukhi
அஜிதா Ajitha
அஜீதா Ajeeta
அஜீதா Ajeetha
அஜீபா Ajeebha
அஜீமா Ajeema
அஜ்ரா Ajra
அஸீமத்துல் மர்ஸிய்யா Asimadhul Marsiya
அஸீஸா Ashisa
அஸ்ஃபர் பானு Asfar Banu
அஸ்மத் ஹஸீனா Asmath Hasina
அஸ்மா Ashma
அஸ்ரா Ashra
அஷிதா Asita
அஷ்னி Ashni
அஹி Ahi
அஹ்மதீ Ahmadi
அஹ்மர் நதீம் Ahmar Nadeem
அஹ்யஹி Ahyahi
ஆசிரா Asira
ஆதர்ஷா Adarsha
ஆதிலா Adhila
ஆதிலாபானு Adhilabanu
ஆபிதாபேகம் Abithabegum
ஆமிலா Ameela
ஆமினா நாச்சியார் Ameenanachiyar
ஆயியத்துல்மர்ஸிய்யா Asiyadulmarsiya
ஆயிஷா Aysha
ஆயிஷாசுல்தான் Ayshasulthan
ஆயிஷாபீவி Ayshabevi
ஆயிஷாமுனவர் Aysamunavar
ஆயிஷாமொய்தி Ayshamoideen
ஆரியாபேகம் Arifabegum
ஆலியா Aliya
ஆலியாபேகம் Aliyabegum
ஆஸ்தா Aastha
ஆஷ்ரிதா Aashritha
ஆஷ்னா Aashna
ஆஹனா Aahana

இ உ ஐ வரிசை முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

இர்பானா Irbhana
இஸ்பா Ipsa
இஸ்மத்பாத்திமா Ismath Fathima
இஸ்மத்பானு Ismathbanu
இஸ்ரத் Israth
இஸ்ரத்பானு Israthbanu
உபமதீபா Upamatheeta
உமாபேகம் Umabegum
உம்மத்துனிஸா Umadunnisa
உரிசிதா Urishita
உரிசில்லா Urishilla
உர்ஜா Urja
உர்ஜிதா Urjita
உல்ஃபத்தினிஸா Ulfathdunnisa
உஷியா Usiya
உஷ்மாபர்வீன் Usmaparvin
ஊர்ஷிதா Urshita
ஐய்துல் இனாபா Aydul Inabha
ஐனுள் மர்சீயா Ayanul Marsiya

க கா கு கை வரிசைமுஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

கதீஜா Kathija
கதீஜா ஆமினாபீவீ Kathija Ameenabeevi
கமருனிஷா Kamarunnisa
கதீஜாபாத்திமா Kathijafathima
கதீஜாபானு Kathijabanu
கதீஜாபீவீ Kathijabeevi
கதீஜாபேகம் Kathijabegum
கதீஜா ஆமினாபீவீ Kathija Ameenabeevi
கரிமாபீ Karimabi
கரியால் Kariyal
கரீமில்யாஸ் Karimilyash
கரீமுனிசா Karimunnisa
கலிதாபர்வீன் Kaleethaparvin
கலிதாபேகம் Kaleethabegum
கனிஸ்பாத்திமா Kanishfathima
காமிலாபர்வீன் Kameelaparvin
குர்பர்வீன் Gurparveen
கெனிஷா Kenisha
கைருனிசா Kayrunnisa

ச சா சு சை வரிசைமுஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

சகீலா Shakila
சகீனா Sakkina
சபியுனிசா Sabiyunnisha
சபூராயாஸ்மின் Saburayasmin
சமீனா பேகம் Samina Begam
சம்சுதீன் Samusuddhin
சய்தா Saydha
சலீமா Saleema
சலீமாபானு Salmabanu
சலீமுனிஸா Saleemunnisa
சஹானா Sahana
சஹிரா Sahira
சாபிரா Sabira
சாலிமா Salima
சாலிஹா Saliha
சாஹிமா Sahima
சுபாஹதின் Subhahathin
சுபைதா Subaitha
சுபைதா பேகம் Subaitha Begam
சுபைதாபானு Subaithabanu
சுரத்துல் யமீனா Surathul Yamina
சுல்தானா Sulthana
சுல்தான்பீபி Sulthan Beebi
சுஸானா Susana
சைஃபுனிசா Zaibunnisa
சைனத் மரியம் Zainath Mariyam

த தி வரிசை முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

தம்மன்னா பர்வீன் Thamanna Parvin
தர்வீத் பானு Tharveeth Banu
தனிஷா Tanisha
தனீசா Thaneesha
தனீஷா Taneesha
தனுசா Tanushi
தனுபா Tanupa
தில்தார்பானு Thildhar Banu
தில்தார்பேகம் Thildhar Begum
தில்நவாஸ் பானு Thilnavas Begam
தில்ஷாத் முனீர் Thilsath Muneer
தில்ருபா பானு Thilrupa Banu
தில்ஷாத் பானு Thilsath Banu
தில்ரஷ் பானு Thilrash Banu
தில்ஷாத் ஷுல்தானா Thilsath Sulthana

மு மை மோ வரிசை முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

மினிஷா Minisha
முபாரகாபேகம் Mubarakabegum
முபாரக்பாத்திமா Mubarakfathima
முபாரக்ஹுஸைன் Mubarakhussain
மும்தாஜ் Mumtaj
மும்தாஜ்பேகம் Mumthajbegum
மும்தாஜ்யாஸ்மின் Mumthajyasmin
முயினாபேகம் Mubhinabegum
முனிராபர்வீன் Muniraparvin
முனிராபேகம் Munirabegum
முனிருனிஷா Munirunnisa
முஜிபாபேகம் Mujibhabegum
முஜிபானிஸா Mujibunnisa
மெஹருனிஷா Maharunnisa
மைமுனாசுல்தானா Mymunasulthana
மைமுனாபர்வீன் Mymunaparvin
மைமுனாபேகம் Mymunabegum
மோனிஷா Monisha

ர ரி ரோ ரெ ரோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

ரக்சனா பேகம் Rakshana Begum
ரசீனா பர்வீன் Rasina Parvin
ரமினா Ramini
ரமீஜா பேகம் Ramija Begum
ரஷி Rashi
ரஷிதா பேகம் Rashidha Begum
ரஹீமா பேகம் Rahima Begum
ராஜேஸ்வரி Rajeshwari
ரிது Ritu
ரிதுபர்னா Rituparna
ரிஷ்மா Rishma
ரீட்டாவாஸ் Rettavas
ருகையா Rukaiya
ருகையா பேகம் Rukaiya Begum
ருமனா பேகம் Rumana Begum
ருஜுதா Rujuta
ருஜுலா Rujula
ருஜுல் Rujul
ருஹின் Ruhin
ரூபமாலதி Rupamalathi
ரேவா Reva
ரோபினா பேகம் Robina Begum
ரோமா Roma
ரோஜா Roja
ரோஜாமணி Rojamani

வ வா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

வகாருனிஸா Vagarunnisa
வதிகா Vatika
வயிஸா Vayisha
வயிஸா பேகம் Vayisha Begum
வர்தாபானு Vardhabanu
வஜாஹத் துனிஸா Vajahath Dunnisa
வஜாஹத் பர்வீன் Vajahath Parvin
வஜீஹத் துனிஸா Vajihath Dunnisa
வஜீஹா பேகம் Vajiha Begam
வாகிதா Vagitha
வாகிதாஅக்தர் Vagithaakthar
வாகிதாபேகம் Vagithabegum
வாகிதாரஹ்மான் Vagitha Rahman
வாஹிஸா பேகம் Vagisha Begum

ஜ ஜா ஜீ ஷ ஸ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

ஜமிருதின் Jamiruddin
ஜமீலா பேகம் Jameela Begum
ஜமீலுனிஷா Jameelunnisa
ஜரினா பர்வீன் Zarina Parvin
ஜானிஷா Janisha
ஜீவவாஹினி Jeevavahini
ஜீனத் Jeenath
ஸபீனா Sabina
ஜீனத் பானு Jeenath Banu
ஜூலானீ பேகம் Jilani Begum
ஜீனத் அமன்- Jeenath Aman
ஸுப்ரியா Supriya
ஸுமா Suma
ஸுரையாபர்வீன் Suraiya Parvin
ஸுரையாபானு Suraiya Banu
ஸெடெஃபானியா Stephania
ஸெடெபானி Stephani
ஸ்ப்ரிஹா Spriha
ஷாலிகா Shalika
ஷாஹ்னா Shahna
ஷைலா Shaila

ஹ ஹி ஹூ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

ஹசீரா பேகம் Hajira Begum
ஹசீனா பேகம் Hasina Begum
ஹபீபா காலித் Habiba Kalith
ஹபீபா பேகம் Habiba Begum
ஹமாமா பானு Hamama Banu
ஹமீதா பானு Hamitha Banu
ஹமீதா பேகம் Hamitha Begum
ஹலிமா Halimah
ஹலீமா பீபீ Halima Beebi
ஹலீமா பேகம் Haleema Begum
ஹலீமுனிஸா Halimunnisa
ஹனிஷா Hanisha
ஹன்சா Hansa
ஹன்ஸா பேகம் Hansa Begum
ஹன்ஷிகா Hanshika
ஹஸ்மத்துல் ஹசீனா Hasmathul Hasina
ஹஸ்ரத் ஆமினா Hasrath Ameena
ஹஸ்னா Hasna
ஹஸ்னாபேகம் Hasna Begum
ஹஷ்மத் சுல்தானா Hasmath Sulthana
ஹஷ்மத் ஸ்க்கீனா Hasmath Shakkina
ஹிமத்யுதி Himadyuthi
ஹில்லா Hilla
ஹுசைனாபேகம் Hussainabegum
ஹூமைராபர்வீன் Humairaparvin

ய யா லா லை வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

பாத்திமா Fathima
பெனாகா Benaka
பெனாசிர் Benazir
யஷ்வினி Yashwini
யாஸ்மின் Yasmin யாஸ்மிதா Yashmita
யாஸ்மின் Yashmin
யாமி Yami யாஸ்மின் Yasmin
யாஸ்மின் கதீஜா Yasmin Kathija
யாஸ்மின் பாத்திமா Yasmin Fathima
லாஸ்யா Lashya
லைலா Layla
லைஷா Laisha

முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

error:
Scroll to Top