‘சா’ வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் சா :

Child Name  starting with ‘சா ‘

பெயர்Name
சாகன்Sagan
சாணக்கியன் Shaanakkiyan
சாணக்கியாChaanakya
சாணக்யாChanakya
சாண்டில்யன் Chandilyan
சாண்டில்யாShaandilya
சாத்தப்பன்Sathappan
சாதத்யாSaatatya
சாத்தன்Sathan
சாத்தனார்Sathanar
சாத்தையன்Sathaiyan
சாதனன்Shadanan
சாந்தகுமார் Santhakumar
சாந்தமூர்த்திSanthamurthy
சாந்தமூர்த்தி Saanthamoorthy
சாந்தரூபன் Santharupan
சாந்தலிங்கம்Santhalingam
சாந்தன்Chandan
சாந்தன் Santhan
சாந்தனு Shanthanu
சாந்தாராம்Santharam
சாந்தாராம்Shantharam
சாந்திமைShantimay
சாமகரன்Shamakarn
சாம்பசிவன்Sambasivan
சாம்பரன்Sambaran
சாம்பவிShambhavi
சாம்புShambhu
சாமிSami
சாமிகண்ணுSamikannu
சாமிநாதன்Saminathan
சாமியப்பன்Samiyappan
சாமிவிதான்Samividhan
சாய்கிருபாSaikrupa
சாய்குமார்Saikumar
சாய்சங்கர் Saisankar
சாய்சந்தரன்Saichandran
சாய்சரண்Saicharan
சாய்நாதன்Sainathan
சாய்பிரசாத்Saiprasad
சாய்பிரதாப்Saipratap
சாய்ராம்Sairam
சாயாபதிChayapathi
சாரங்கபாணிSarangapani
சாரங்கன்Sarangan
சாரணாSarana
சாரணாதன்Saranathan
சாரல்Saral
சாருசந்தராChaaruchandra
சாலிகிராம்Saligram
சாலிகிராம்Shaligram
சாலில்Salil
சாலிவாகன்Shalivaahan

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top