து வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் thu – து

து – thu வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

பெண் தமிழ் பெயர்கள் து வரிசை

பெயர்NameAstro no. 
துர்காDurga6
துர்காரூபிணிDurga Rupini3
துர்காதேவிDurgadevi1
துர்காலட்சுமிDurgalakshmi7
துர்காநந்தினிDurganandhini7
துர்காநாயகிDurganayagi9
துர்காராணிDurgarani3
துர்காரூபிணிDurgarupini3
துர்காசுந்தரிDurgasundari2
துளசிThulasi9
துளசிThulasi9
துளசிமணிThulasimani1
துளசி பாரதிThulsi Barathi4
துளசிTulasi1
துளசிலிங்கம்Tulasi Lingam3

து வரிசை மற்ற சிறப்பு பெயர்கள்

பெயர்NameAstro no.
துங்கபத்ராTungabhadra7
துங்காThunga8
துங்காTunga9
துங்காதேவிThungadevi3
துதிDhuti8
துரண்யாTuranya4
துருவாDhruva2
துருவிDhruvi1
துருவிகாDhruvika4
துர்காவாஹினிDurgavahini6
துவாரகாDwaraka5
துவாரஹாDhuvaraha3
துவாரிகாTvarita1
துளிகாTulika2

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error: