ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே 

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Select first letter for your baby names for girls.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WY Z

பெண் பெயர்கள் ஆரம்பமாகும் தமிழ் முதல் எழுத்துகள்

{அ} {ஆ} {இ} {ஈ} {உ} {ஊ} {எ} {ஏ} {ஐ} {ஒ} {ஓ}

{{கா} {கி} {கீ}  {கு}  {கெ}  {கே}  {கை}  {கொ}  {கோ}  {ச}  {சா}  {சி}  {சீ}  {சு}  {சூ}  {செ}  {சே}  {சை}  {சொ}  {சோ}  {ஞா}  {த}  {தா}  {தி}   {தீ}  {து}  {தூ}  {தெ}  {தே}  {தை}  {தொ}  {தோ}  {ந}  {நா}  {நி}  {நீ}  {நே}  {ப}  {பா}  {பி}  {பு}  {பூ}  {பெ}  {பே}  {பை}  {பொ}  {ம}  {மா}  {மி}   {மீ}   {மு}  {மெ}  {மே}  {மை}  {மோ}  {ய}  {யா}  {யு}  {யோ}  {ர}  {ரா}  {ரி}   {ரீ}   {ரு}  {ரூ}   {ரெ}   {ரே}   {ரை}   {ரோ}  {ல}  {லா}   {லி}  {லீ}  {லூ}  {லோ}   {வ}  {வா}  {வி}  {வீ}  {வெ}   {வே}  {வை}

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பரணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

கார்த்திகை நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

திருவாதிரை நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

பூசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

மகம்  நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பூரம்  நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சித்திரை நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சுவாதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

விசாகம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

அனுசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

கேட்டை நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

மூலம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பூராடம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திராடம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

திருவோணம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சதயம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெயர்கள் >>

ரேவதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

நட்சத்திரம்Names Start withபெயரின் முத்ல் எழுத்து
அசுவிணிCH,LA, SE,SH, SO,SU, SWசு, சே, சோ, ல
பரணிLI,LE, LA,LU, CHO,CH, LY,LEY, LO,LOWலி,லு, லே, லோ, சொ, சௌ
கார்த்திகைAB,AC, AG,AJ, AS,AK, AL,AM, AN,AR, AV,EL, IN,IN, UD,UM, UL,UM, UPஅ,இ, உ,எ, ஆ,ஈ
ரோகிணிVA,VI, UD,UL, UM,UP, VEஒ,வ, வி,வு, வா,வீ
மிருகசீரிசம்GA,GH,GI,KA,KI,KR,VEவே,வோ, கா
திருவாதிரைKU,KA, KO,GN, GH,CH, SA,SHகு,கா, ஞ,ச, கூ,கா
புனர்பூசம்GO,HA, HI,HR, HY,KE, KH,KO, EL,ES, IL,INகே, கோ, ஹ, ஹி
பூசம்HE,HO,UD,UG,UL,UM,UP,DA,DH,TA,THAஹே, ஹோ, ட,கொ, கௌ
ஆயில்யம்DE,DI, DR,DU, TE,TH, TI,TO, TR,TUடி,டு, டே, டோ
மகம்MA,ME, MO,MIம,மா, மி,மீ, மு,மெ
பூரம்MO,DA, DH,TA, DI.,DU, DW,TH, TI,TR, TUமோ,ட, டி,டு
உத்திரம்BA,BH, BI,BR, PA,PH, PR,DE, THடே,டோ, ப,பி
அஸ்தம்BH,BHO, BO,NA, PO,SH, CH,SA, DA,DH, TA,THபூ,ஷ, ந,ட
சித்திரைRA,RE, RO,RU, BH,BO, PEபே,போ, ர,ரி
சுவாதிDA,DH, RU,TA, TH,RA, RE,ROரு,ரே, ரோ,த
விசாகம்DE,DI, DU,DW, TE,TH, TI,TO, TR,TU, DA,DHதி,து, தே,தோ
அனுசம்NA,NE, NI,NU ந,நி, நு,நே
கேட்டைBH,BHO, BL,EL, IL,IN,PO, POO,PU, YA,NA, EZ,UD, UM,US, NI,UB, UP நோ,ய, இ,பூ,
மூலம்BA,BH, BR,PA, PH,PR, YA,YOயே,யோ, ப,பி
பூராடம்BA,BH, O,DA, DH,PA, PO,PR, PU,TA, THபூ,த, ப,டா
உத்திராடம்JA,JE, JW,CH, SE,SH, SIபே,போ, ஜ,ஜி
திருவோணம்GA,GH, JO,JU, JY,KA, SE,SU, SHஜே,ஜோ, ஜூ,கா
அவிட்டம்GA,GE, GH,GI, GU,KA, KE,KI, KO,KR, KUக,கீ,கு, கூ
சதயம்GO,KO, SH,SM, SN,SP, SR,ST, SW,CHA ,SA,SHA, SUகோ,ஸ, ஸீ,ஸூ
புரட்டாதிDA,DE, DH,TA, TH,SE, SO,DI, TR,TI, SH,SM, SN,SR, ST,SWஸே,ஸோ, தா,தீ
உத்திரட்டாதிCH,DU, SA,SH, SR,TH, TUது,ஞ, ச
ரேவதிCH,CHI, DE,DH, SA,SE, SH,SI,T Hதே,தோ, ச,சி

கருத்துகளை பதிவிடு

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன